O nama PDF Print E-mail

 

Predsednik DIVK: Prof. dr Aleksandar Sedmak, Mašinski fakultet u Beogradu

 

Članovi UO DIVK:

 • Predsednik, prof. dr Aleksandar Sedmak, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
 • Potpredsednik, dr Zijah Burzić, Vojnotehnički institut, Beograd,
 • Prof. dr Ljubica Milović, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu,
 • dr Milorad Zrilić, dipl.ing.,
 • prof. dr Marko Rakin, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu,
 • dr Miodrag Arsić, Institut za ispitivanje materijala, Beograd,
 • Goran Sofronić, dipl.ing. Bireau Veritas, Beograd,
 • Jano Kurai, dipl.maš.ing.,
 • dr Milenko Stašević, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” Zrenjanin,
 • mr Miodrag Pavišić,
 • mr Milica Tošić,


Nadzorni odbor:

 • dr Vencislav Grabulov
 • dr Miloš Milošević
 • dr Meri Burzić


Glavni i odgovorni urednik časopisa IVK:

 • dr Aleksandar Sedmak


Direktor časopisa IVK:

 • dr Ljubica Milović


Tehnički urednik časopisa IVK:

 • dr Zoran Radaković

 

Potreba da se formira DIVK podstaknuta je saradnjom sa Evropskim društvom za integritet konstrukcija (European Structural Integrity Society - ESIS) i njihovom željom za većim učešćem stručnjaka iz naše zemlje, iskazanom, na 13. Evropskoj konferenciji o lomu (ECF 13). Jugoslavija je još 1992, u jako lošim uslovima, bila uspešan organizator 9. Evropske konferencije za lom (ECF 9) u Varni. Poverenje da Jugoslavija organizuje ECF 9 stečeno je aktivnim učešćem brojne delegacije iz Jugoslavije u radu ESIS, koje je započelo 1982. na ECF 4 u Leobenu, kada su naši autori izneli veći broj radova. Posle toga, na svim bijenalnim ECF su radovi iz Jugoslavije bili prisutni, a najveći broj je izložen upravo na ECF 9. Kontinuitet učešća stručnjaka iz Jugoslavije je održan do danas, iako su uslovi bili nepovoljni, kako u pogledu istraživnja u oblasti integriteta konstrukcija i pripreme radova, tako i u pogledu učešća. U izmenjenim uslovima se može očeki­vati intenzivan rad u ovoj oblasti, posebno zbog veoma lošeg stanja konstrukcija i opreme u našoj privredi i industriji zbog oštećenja, nedovoljnog održavanja u proteklom periodu i zostalog investiranja u poslednjih 15 godina.

Inicijativni odbor za formiranje Društva je na sednici 31. januara 2001, na kojoj je prisustvovalo 27 stručnjaka, zaključio da su se nakon dvadeset godina intenzivnog rada na uvođenju i primeni mehanike loma i ostvarene saradnje sa ESIS stekli uslovi za organizovano bavljenje naučnim i stručnim problemima ponašanja konstrukcija i opreme u eksploataciji i njihovim vekom. Time se nastavlja praktična primena mehanike loma i ocene integriteta konstrukcija, koju je uvela Međunarodna letnja škola mehanike loma, ustanovljena 1980, sa do sada objavljenih sedam tematskih monografija. Najveći broj pozvanih stručnjaka za ovu osnivačku skupštinu je učestvovao u radu Letnje škole.

Danas je udruženje »Društvo za integritet i vek konstrukcija« (skraćen naziv udruženja: DIVK) je dobrovoljno, nevladino i nedobitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti sigurnosti i obezbeđenja integriteta konstrukcija, od faze projektovanja do kraja radnog veka konstrukcije.

U skladu sa Zakonom o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), DIVK je izvršio tzv. upis usklađivanja kod Agencije za privredne registre, Beograd i upisan je u Registar udruženja koji se kod iste agencjije vodi, dana 25. maja 2010. godine o čemu je izdato odgovarajuće Rešenje (u prilogu).

Naša adresa:

»Društvo za integritet i vek konstrukcija«
Kraljice Marije 16, V sprat, kanc. 502
11000 Beograd

Srbija

Telefon: (+381 11)  3302 346
Fax: (+381 11) 3370 364

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Članarina DIVK za 2011. godinu je:

Osnovna godišnja pojedinačna članarina iznosi 2000.- dinara (za penzionere 1440.- dinara; studente 800.- dinara). Za članove DIVK koji žele da preko DIVK budu članovi Evropskog udruženja za integritet konstrukcija (ESIS) godišnja pojedinačna članarina iznosi 3000.- dinara.
Članarina ukjučuje primerak sva tri broja časopisa "Integritet i vek konstrukcija" (IVK) i besplatne seminare i predavanja DIVK, kao i popuste u ceni koštanja drugih stručnih aktivnosti i publikacija DIVK.

Godišnja članarina pomažućih članova za 20011. iznosi minimalno 20.000.- dinara.
Pomažući član ima pravo da dva svoja saradnika imenuje za pojedinačne članove, koji popunjavanjem pristupnice stiču sva gore navedena prava. Za svakog daljeg pojedinačnog člana pomažući član plaća 1.500,- dinara za 2011. godinu. Pomažući član besplatno dobija tri broja časopisa "Integritet i vek konstrukcija" (IVK) i primerak svih izdanja DIVK za 2011. godinu. Po zahtevu pomažućeg člana DIVK organizuje posebne seminare, sa dogovorenim temama predavanja.

Tekući račun DIVK: 200-2410200101872-30
PIB: 102064827

DIVK nije u sistemu PDV.