Statut PDF Print E-mail

У складу са члановима 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на скупштини удружења одржаној 26. марта 2010. усвојен  је статут  Удружења, а измене и допуне  чл. 13-15 донете су на редовној годишњој скупштини удружења одржаној 25.3.2011. a чл. 1-3. на редовној годишњој скупштини одржаној 14. новембра 2014. године. Пречишћен текст Статута удружења гласи:

 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА

ДРУШТВO ЗА ИНТЕГРИТЕТ И ВЕК КОНСТРУКЦИЈА

»ПРОФ. ДР СТОЈАН СЕДМАК «A. Општи подаци

 

Члан 1.


Удружење Друштвo за интегритет и век конструкција „Проф. др Стојан Седмак“ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и недобитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области сигурности и обезбеђења интегритета конструкција, од фазе пројектовања до краја радног века конструкције.
Удружење има утемељење свог настанка, постојања, традиције, рада и у континуитету је једини правни следбеник »Друштва за интегритет и век конструкција«, основаног 6. марта 2001. године, као стварни и правно ваљани власник укупно остварених његових достигнућа, садржаја рада, непокретне и покретне имовине.

 

Члан 2.


Назив Удружења је: Друштвo за интегритет и век конструкција „Проф. др Стојан Седмак“.
Назив Удружења на енглеском језику је: Society for Structural Integrity and Life „Prof. Dr. Stojan Sedmak“.
Скраћени назив Удружења је ДИВК (DIVК).
Удружење има седиште у  Београду, улица Краљице Марије 16.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и у иностранству.

 

Члан 3.


Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: «Друштвo за интегритет и век конструкција», у доњој половини: „Проф. др Стојан Седмак“, а у средини Београд.
Удружење има заштитни знак у виду графички обликоване прслине са симетрично уписаним називом »DIVК« у средини.

Б. Циљеви и област остваривања циљева

Члан 4.


Циљеви Удружења су: овладати савременим теоријским, експериметалним и нумеричким методама за оцену интегритета; применити их ради остварења сигурности и поузданости конструкција у експлоатацији и продужења њиховог пројектног века; обезбедити превентиву у погледу хаварија и отказа, нарочито када они могу да угрозе животну средину; унапредити ниво образовања и издавачку делатност у овој области.

 

Члан 5.


Ради остваривања својих циљева Удружење:
1) прикупља, обрађује, размењује, припрема за штампу и издаје научну и стручну литературу за оцену интегритета и века конструкција, анализира експлоатацијске хаварије и утицај на животну средину и одрживи развој, обједињава и усмерава чланове у развоју теорије, експеримента и прорачуна и у њиховој примени при проучавању интегритета и века конструкција;
2) организује, само или у заједници са другим организацијама, научне конференције на локалном и међународном нивоу, школе механике лома, школе за оцену интегритета и века конструкција, стручне скупове, саветовања, семинаре и курсеве за своје чланове и друге учеснике;
3) издаје, у сарадњи са другим издавачима, часопис »Интегритет и век конструкција« (назив на енглеском језику је »Structural Integrity and Life«);
4) објављује монографије, књиге, приручнике, брошуре, компакт дискове и друге публикације о питањима која се односе на интегритет и век конструкција, у складу са законом;
5) ради на координацији и дефинисању програма и услова образовања релевантних кадрова свих стручних нивоа и сарађује са универзитетима, школама и стручним удружењима у земљи и иностранству;
6) формира комисије и експертске тимове за решавање проблема интегритета,  експлоатације и продужења преосталог века конструкција;
7) доприноси популаризацији научног и стручног рада своје тематске области преко средстава јавног информисања;
8) предлаже, даје стручно мишљење и сарађује у стварању и увођењу у праксу савремене техничке регулативе (прописи, препоруке, директиве, стандарди и др.;
9) континуално одржава web-страну www.divк.org.rs и преко ње и електронске поште комуникацира са чланством и другим заинтересованим.

В. Чланство

 

Члан 6.


Индивидуални члан Удружења може бити свако пунолетно лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе писмену пријаву за учлањење Управном одбору Удружења. У Удружење се могу учланити и заинтересовани стручњаци који нису држављани Републике Србије.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор Удружења, и о томе обавештава подносиоца пријаве. Све одлуке о пријему у чланство се потврђују на првој наредној Скупштини Удружења. Свим индивидуалним члановима се издаје чланска карта.

 

Члан 7.


Помажући чланови могу бити појединци, привредне и научне организације, коморе, стручна удружења, факултети, школе и друге институције.

 

Члан 8.


Почасни чланови Удружења могу бити: научници, стручњаци и истакнути јавни радници којима Удружења жели да укаже почаст.
Заслужни чланови су они чланови који су својом ангажованошћу у раду Удружења дали изузетан допринос развоју области којима се Удружења бави.
Почасне и заслужне чланове проглашава Скупштина Удружења на предлог Управног одбора Удружења.
Права почасних и заслужних чланова обухватају сва права индивидуалних и помажућих чланова Удружења.

 

Члан 9.


Члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) да се користе свим научним, стручним и материјалним токовима и повластицама које Удружења остварује својом делатношћу;
5) буде потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) штити интересе и углед Удружења;
3) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
4) плаћа годишњу чланарину.

 

Члан 10.


Према обиму активности чланови могу бити активни и придружени.
Активни чланови су они који регулисали чланарину за текућу годину и активно суделују у раду Удружења. Активни чланови добијају бесплатно примерке часописа „Интегритет и век конструкција“ и право учешћа, уз финансијске погодности, на свим стручним састанцима које организује Удружење и имају право да гласају и да буду бирани у органе Удружења на  скупштини.
Придружени чланови су они који су попунили приступницу, а нису регулисали чланарину за текућу годину.

 

Члан 11.


Висину и начин регулисања чланарине за текућу годину одређује Годишња скупштина Удружења на предлог Управног одбора.

 

Члан 12.


Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве Управном одбору Удружења о иступању.
Чланство у Удружењу може престати и због непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа или наношења штете интересима Удружења. Такву одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Г. Органи и њихова овлашћења

 

Члан 13.


Органи Удружења су Скупштина, председник удружења, Управни одбор и Надзорни одбор.

 

Члан 14.


Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина пуноправно одлучује, ако је присутно најмање тридесет активних чланова.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на предлог Управног одбора.
Седницу скупштине сазива председник удружења на предлог Управног одбора. О месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда, чланови се обавештавају најмање седам дана унапред, електронском поштом и преко сајта. Седницу води председавајући скупштине (лице које скупштина изабере са води седницу
Скупштина:
1) доноси годишњи план и програм рада Удружења;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друга општа акта Удружења;
4) бира и разрешава председника Удружења и остале чланове Управног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о висини индивидуалне чланарине за следећу годину;
8) одлучује о статусним променама и о престанку рада удружења.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења, неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

Члан 15.


Управни одбор је извршни орган, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има девет (9) чланова, укључујући председника, потпредседника и секретара Управног одбора, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.
Председник Удружења је председник Управног одбора.

 

Члан 16.


Председник Удружења заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

 

Члан 17.


Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2 Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак.
Управни одбор пуноважно одлучује, ако је присутно најмање пет чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

 

Члан 18.


У циљу остваривања својих циљева и задатака Удружење може склапати споразуме и уговоре и доносити друге правне одлуке. Одлуку о потписивању споразума, уговора или других правних докумената доноси Управни одбор.

 

Члан 19.


Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Надзорни одбор из реда својих чланова бира председника. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на годишњој седници Скупштине.

 

Члан 20.


Управни одбор Удружења може да образује и именује руководиоце за повремене или сталне секције, експертне тимове и комисије у којима се разматрају поједини ужи проблеми. Одговарајући извештаји се после обављене активности подносе Управном одбору.

Д. Јавност рада и заступање Удружења

 

Члан 21.


Рад Удружења је јаван.
Управни одбор редовно обавештава чланове и јавност о раду и активностима Удружења, непосредно, преко интернет сајта www.divк.org.rs
или путем публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници скупштине Удружења.

 

Члан 22.


Чланови Удружења и јавност се посебно информишу о раду Удружења преко научно-стручног часописа "Интегритет и век конструкција" који садржи и обавештења о раду Удружења, као и других публикација које Удружење издаје.

 

Члан 23.


Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. Друштво за интегритет и век конструкција је колективни члан Друштва за механику Србије (ДМС).
Удружење може приступити међународним удружењима која се баве  интегритетом и веком конструкција и сродним стручним проблемима, о чему одлуку доноси Скупштина.
Друштво за интегритет и век конструкција је колективни члан Европског друштва за интегритет конструкција (European Structural Integrity Society - ESIS).

Ђ. Стицање и располагање финансијским средствима

 

Члан 24.


Ради стицања финансијских средстава за остваривање својих циљева Удружење може да обавља оне активности којима се остварују циљеви утврђени његовим статутом.
Удружење може стицати имовину од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге и на други законом дозвољени начин.
Физичка и правна лица која дају прилоге и поклоне удружењима могу бити ослобођена одговарајућих пореских обавеза у складу са законом којим се уводи одговарајући јавни приход.

Члан 25.


Управни одбор одлучује о категоријама и поступку прикупљања чланарине.

 

Члан 26.


Удружење може прибављати средстава и од котизације за конференције, семинаре и друге облике образовања из тематске области рада, као и облика сродних привредних делатности које удружење обавља.

 

Члан 27.


Удружење може непосредно да обавља привредну или другу делатност којом се стиче добит у складу са Законом којим се уређује класификација делатности и то посебно: 22130 - Издавање часописа и сличних периодичних публикација.
Остале делатности које Удружење обавља у вези са остварењем циљева су: издавање књига, брошура и других публикација; остале активности у вези са штамапњем (припрема и израда главног пројекта, скица, узорака, макета и других репрографских производа), ручна припрема података; пружања савета и израда компјутерских програма; обрада података; истраживање и експериментални развој у техничко-технолошким наукама; пројектовање грађевинских, машинских и других објеката; инжењеринг, стручне анализе и експертизе; образовање одраслих и остало образовање; делатност струковних удружења (удруживање у оквиру професије и техничких области, укључујући и удружења специјалиста ангажованих у научној делатности).

 

Члан 28.


Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању пројеката.

Е. Статусне промене и престанак рада

 

Члан 29.


Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Друштво за механику Србије (ДМС).

 

Члан 30.


На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе важећег Закона о удружењима.

Ж. Прелазне и завршне одредбе

 

Члан 31.


Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут усвојен на седници скупштине Удружења  23.11.2006. године.

 

Председавајући Скупштине Удружења
ДРУШТВO ЗА ИНТЕГРИТЕТ И ВЕК КОНСТРУКЦИЈА
» ПРОФ. ДР СТОЈАН СЕДМАК«

 

Проф. др Александар Седмак