Izveštaj sa dvanaeste godišnje skupštine DIVK PDF Print E-mail
Wednesday, 21 August 2013 00:00

 

DRUŠTVO ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA

IZVEŠTAJ SA XII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINEXII  redovna  godišnja  skupština  DRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA (DIVK) održana je 12. aprila 2013. godine, sa početkom u 14:00 u Svečanoj Sali Instituta za ispitivanje materijala, Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43/II. Skupštinu je vodio prof. dr Aleksandar Sedmak, predsednik DIVK.

Dnevni red


1. Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2012. godini
2. Izveštaj o radu časopisa Integritet i vek konstrukcija u 2012. godini
3. Finansijski izveštaj za 2012. godinu
4. Izveštaj Nadzornog odbora
6. Organizacija rada DIVK, članstvo i članarina
7. Plan rada u 2013. godini
8. Razno

Neposredno u nastavku rada skupštine DIVK usledilo je Predavanje
Jano Kurai, direktor PEDInspect, Beograd:
Primena novih pravilnika za opremu pod pritiskom

U nastavku se daju važnije odluke XXII godišnje skupštine DIVK i najvažnije informacije o radu DIVK iz Izveštaja o radu Upravnog odbora DIVK u 2012.

Upravni odbor DIVK:
•    predsednik, prof. dr Aleksandar Sedmak, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
•    potpredsednik, dr Zijah Burzić, Vojnotehnički institut, Beograd,
•    dr Miodrag Arsić, Institut za ispitivanje materijala, Beograd,
•    prof. dr Ljubica Milović, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beograd
•    dr Marina Kutin, Institut GOŠA, Beograd,
•    prof. dr Katarina Gerić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u NovomSadu,
•    JanoKurai, dipl. maš. inž., IRC Pančevo,
•    doc. dr Milorad Zrilić, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu,
•    Zoran Anđelković, Zavod za zavarivanje, Beograd
•    dr Marko Rakin, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beograd i
•    mr Milica Tošić, sekretar Upravnog odbora DIVK.
Nadzorni odbor:
•    dr Vencislav Grabulov
•    dr Zoran Radaković
•    dr Meri Burzić
Direktor izdanja DIVK:
•    Prof. dr Ljubica Milović
Glavni i odgovorni urednik časopisa IVK:
•    Prof. dr Aleksandar Sedmak
Tehnički urednik časopisa IVK:
•    Prof. dr Zoran Radaković

Sastanci UO
Održano je šest sastanka UO u toku 2012. godine. Na sastancima razmatrana organizacija seminara i predavanja, odnosno DIVK Foruma, učešće na naučnim konferencijama, problematika časopisa „Integritet i vek konstrukcija“ i drugih DIVK izdanja i druga pitanja.

Časopis „Integritet i vek konstrukcija“ (IVK)
Na vreme su izašla iz štampe sva tri broja časopisa u toku 2012. godine, a unapređena je distribucija. O radu časopisa u 2012. sačinjen je, i na godišnjoj skupštini DIVK prezentiran, poseban izveštaj (Z. Radaković).

Seminari DIVK
•    DLHE BAJINA BAŠTA  (16  i 17. april 2012.)
Integritet konstrukcija i novi propisi za sudove pod pritiskom (Rukovodilac obuke: A. Sedmak)
•    DLHE BAJINA BAŠTA  (12. juli 2012.)
Izrada i održavanje cevovoda hidroelektrana (Rukovodilac obuke: A. Sedmak)

Forum DIVK
•    11. oktobar 2012. Istraživanje zamornog veka nosećih konstrukcijskih elemenata primenom MKE i PMKE (Uvodno izlaganje: dr Aleksandar Grbović).
•    19. novembar 2012. Nastavak
•    13. decembar 2012. Uticaja režima opterećenja i radne sredine na zamor delova turbinske i hidromehaničke opreme hidroelektrana. Uvodno izlaganje: dr Miodrag Arsić.

Predavanja
•    19. oktobar 2012. T. Tošić: Tehnologija proizvodnje čeličnih konstrukcija na primerima iz prakse: (Cevovod pod pritiskom za RHE „Bajina Bašta“ i most „Mratinje“)

Učešće na konferencijama

•    23-25. maj 2012. International Conference on Welding Technologies and Exibition, Ankara, Turska;
•    NT2F12 New Trends in Fatigue and Fracture, (27-30. maj 2012) Brasov, Romunija;
•    VI međunarodna konferencija Innovative Technologies for JoiningAdvanced Materials (14 i 15. juni 2012), Temišvar, Rumunija;
•    ECF 19 Fracture Mechanics Against Catastrophic Failures Tema: Mehanika lomau funkciji trajnosti, pouzdanosti i sigurnosti (26-31. avgust 2012), Kazanj, Ruska Federacija..

Učešće DIVK u radu ESIS
•    Srbija je na 3. mestu u ESIS po brojnosti članova u ESIS preko DIVK.
•    Nije na vreme plaćena članarina DIVK za ESIS, jer je izostala podrška Ministarstva za 2012. godinu (nedovoljna sredstva budžeta za te namene).
•    A. Sedmak učestvovao u radu ESIS  na sastanku predsedništva ESIS u Kazanju, kada je razmatrana i naša ponuda za konferenciju  ECF21, koja je ocenjena kao kvalitetna i ušla u najuži izbor sa ponudom Italijanske grupe za lom, koja je u drugom krugu glasanja pobedila sa 14:12 (u prvom krugu glasanja bilo je 13:13). Naša ponuda je dobila brojne komplimente i preporuku da se kandidujemo za ECF 22 tokom konferencije ECF 20 u Tronthajmu.
•    A. Sedmak član radne grupe ESIS za organizaciju Letnjih škola korišćenjem sredstava COST Akcije.

Saradnja sa Ministarstvom za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj
MPN i tehn. razvoja podržalo štampanje IVK za 2012. godinu sa 263.000 dinara. Učešće IMC u sufinansiranju iznosilo je 30.000, a ostalo je obezbedio DIVK. Izostale su podrška za članarine u međunarodnim asocijacijama i za monografiju R. Petrovića (odluka o štampanju UO od 11. januara 2012)

Ostala izdanja
„Cevovod pod pritiskom za RHE Bajina Bašta“ (tehnologija proizvodnje čelične konstrukcije), autora Tihoslava Tošića - finansirale su DLHE Bajina Bašta u celini.

Administracija
DIVK funkcioniše bez stalno zaposlenih. Administrativne, knjigovodstvene, poslove finansija i računovodstva – obavlja M. Tošić, ZR priprema „Velmont” d.o.o. Beograd. DIVK nije u sistemu PDV. Otvoren je (5. dec. 2012.) podračun DIVK kod Uprave za trezor Ministarstva finansija – obaveza za korisnike budžetskih sredstava.

Članstvo, članarina i distribucija časopisa
Na spisku je ukupno 232 člana (prečišćena baza podataka), od kojih je  manje od 50 izmirilo članarinu za 2012. (aktivni članovi). Članom DIVK se smatra svako ko popuni pristupnicu i koga UO primi za člana, ali samo aktivni članovi imaju pravo na niz pogodnosti (primerak časopisa IVK, izdanja DIVK, snižene kotizacije itd.).
Tokom 2012. časopis je slat poštom za članove van Bgd. ili je preuziman na MF, prema ranijem spisku članova bez obzira na plaćenu (ili neplaćenu) članarinu. 
Prijavilo se nekoliko novih članova, ali neki nisu platili članarinu.

Pomažući članovi DIVK u 2012.
•    DLHE Bajina Bašta
•    Mašinski fakultet – Inovacionii centar, Beograd
•    Tehnološko-metalurški fakultet (pojedinačno), Beograd
•    Institut IMS, Beograd
•    PED Inspect
•    Kolubara Metal, Vreoci (Lazarevac)
•    Tehnička škola strukovnih studija Tutin
•    Viša tehnička škola Zvečan

Deklarativno - bez učešća u finansiranju rada DIVK 2012. (iako ih reklamiramo u časopisu IVK):
•    GOŠA FOM (platili 2011, pa 2013.)
•    CertLab, Beograd (platili 2011, 2012, delimično)
•    Institut za zavarivanje, Beograd (ne plaća članaranu nekoliko godina)
•    Institut GOŠA, Beograd (ne plaća članaranu nekoliko godina)


Finansijski izveštaj 2012
DIVK je u 2011. ostvario skromne prihode od članarine, pre svega od pravnih lica - pomažućih članova DIVK, jednog broja pojedinačnih članova DIVK i Instituta za ispitivanje materijala, reklame pojedinih kompanija u časopisu IVK, te doprinosa Ministarstva  za prosvetu i nauku (MNTR), koje je učestvovalo u sufinansiranju izdavačke aktivnosti DIVK i članarine DIVK u Evropskom udruženju za integritet konstrukcija (ESIS), ali su ukupni troškovi štampanja (drugi troškovi nisu ni evidentirani) i iznos same članarine, kao i troškova njene uplate bili u većem iznosu od primljenih sredstava za te namene.
Poslovi pripreme časopisa IVK za štampu uključujući recenzije i redakciju, zatim administrativni poslovi (uključujući finansije) i sve drugo se u DIVK obavlja volonterski.
Izrazit je problem nedovoljnog i neredovnog prihoda, koji bi, u celini, povećali prihode DIVK i mogućnost ulaganja u ciljeve za koje je osnovan, odnosno afirmaciju teorije mehanike loma i unapređenje njene praktične primene.

Visina članarine  za 2012.

Na godišnjoj skupštini je, na predlog UO DIVK, članarina ostala nepromenjena i za pojedince  iznosi 2000 dinara godišnje, odnosno 3000 dinara za one članove DIVK koji žele da budu i članovi ESIS preko DIVK. Za strance je članarina 40 evra. Umanjene članarine plaćaju: penzioneri 1.440 dinara i studenti 800 din.Članarina obuhvata po jedan besplatan primerak sva 3 broja časopisa „Integritet i vek konstrukcija“, kao i povlastice pri kupovini drugih publikacija koje DIVK objavi, kao i povlastice vezane za učešće na seminarima, konferencijama i dr.
Pomažući članovi (donatori) su firme (ili pojedinci) koji plaćaju članarinu min. 20.000 što obuhvata pretplatu na 2 primerka sva 3 broja časopisa „Integritet i vek konstrukcija“ i članarinu za do tri individualna člana. Preko tri individualna člana  - plaćaju povlašćene članarine – 1.600 dinara po osobi.
Fizička lica članarinu mogu uplatiti na bankarski račun DIVK: 200-2410200101872-30  (Banka Poštanska štedionica); Primalac: DIVK, Kraljice Marije 16/V), Svrha uplate: Članarina za DIVK za 2013. godinu. Za račun i druge informacije možete se obratiti na imejl This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   ili na tel.+381 11 330 2346;  mob.+381 63 28 78 95.

Kontakt lice: mr Milica Tošić
DIVK
Kraljice Marije 16/V (kanc. 503)
11020 Beograd
www.divk.org.rs
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it