Izveštaj sa jedanaeste godišnje skupštine DIVK PDF Print E-mail
Thursday, 03 May 2012 13:41

ODRŽANA JEDANAESTA GODIŠNJA SKUPŠTINA
DRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA (DIVK)

 

Jedeanaesta godišnja skupština Društva za integritet i vek konstrukcija održana je 20. aprila 2012. godine, u Svečanoj sali Instituta za ispitivanje materijala, Bulevar vojvode Mišića 43 u Beogradu.

Dnevni red

1. Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2011. godini
2. Izveštaj o radu časopisa Integritet i vek konstrukcija u 2011.
3. Finansijski izveštaj za 2011. godinu
4. Izveštaj Nadzornog odbora
5. Plan rada u 2012. godini
6. Odluka o članarini za 2012. godinu


U nastavku se daju važnije odluke godišnje skupštine DIVK i najvažnije informacije o radu DIVK iz Izveštaja o radu Upravnog odbora DIVK u 2011.


Upravni odbor DIVK:
•    predsednik, prof. dr Aleksandar Sedmak, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
•    potpredsednik, dr Zijah Burzić, Vojnotehnički institut, Beograd,
•    dr Miodrag Arsić, Institut za ispitivanje materijala, Beograd,
•    prof. dr Ljubica Milović, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beograd
•    dr Marina Kutin, Institut GOŠA, Beograd,
•    prof. dr Katarina Gerić, Fakultettehničkihnauka, Univerzitet u NovomSadu,
•    JanoKurai, dipl. maš. inž., IRC Pančevo,
•    doc. dr Milorad Zrilić, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu,
•    Zoran Anđelković, Zavod za zavarivanje, Beograd
•    dr Marko Rakin, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beograd i
•    mr Milica Tošić, sekretar Upravnog odbora DIVK.
Nadzorni odbor:
•    dr Vencislav Grabulov
•    dr Zoran Radaković
•    dr Meri Burzić
Direktor izdanja DIVK:
•    Prof. dr Ljubica Milović
Glavni i odgovorni urednik časopisa IVK:
•    Prof. dr Aleksandar Sedmak
Tehnički urednik časopisa IVK:
•    Prof. dr Zoran Radaković

Sastanci UO
Održano je sedam sastanka UO u toku 2011. godine, uvek proširenog sastava. Na sastancima razmatrana organizacija seminara i predavanja, učešće na naučnim konferencijama, problematika časopisa „Integritet i vek konstrukcija“ i drugih DIVK izdanja i druga pitanja.

Časopis „Integritet i vek konstrukcija“ (IVK)
Časopis  IVK je u 2011. dostigao rang vodećeg časopisa od nacionalnog značaja (M51) i  ponovo sufinansiran od strane Ministarstva za prosvetu i nauku. Preduzete su i aktivnosti da se i sadašnji rang podigne na nivo časopisa od medjunarodnog značaja (M24).
Na vreme su izašla iz štampe sva tri broja časopisa, a unapređena je distribucija.O radu časopisa u 2011. sačinjen je i na godišnjoj skupštini DIVK prezentiran poseban izveštaj.


Ostala izdanja DIVK

2011 je iz štampe, u izdanju DIVK, izašla monografija: Pressure equipment integrity assessment by elastic-plastic fracture mechanics method. autora Aleksandra Sedmaka, Stojana Sedmaka i Ljubice Milović. Prvapromocijaovogizdanjabila je na56. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga (29. oktobra 2011). Za članove DIVK i sve druge zainteresovane, održana je i promocija ovog izdanja DIVK na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu (9. novembra 2011). Sva DIVK izdanja sufinansiralo je Ministarstvo prosvete i nauke, kao i pomažući članovi DIVK


Pomažući članovi DIVK u 2011.
•    Mašinoprojekt Beograd
•    BM Export Import; Beograd
•    CertLab, Pančevo
•    HE Bajina Bašta
•    Institut IMS; Beograd
•    GOŠA FOM, Sm. Palanka
•    Konmat, Beograd
•    Kolubara Metal, Lazarevac
•    Institut za zavarivanje; Beograd*
•    Institut GOŠA, Beograd*

Učešće DIVK u radu ESIS
Plaćena članarina DIVK za ESIS. Šezdeset pet članova DIVK članovi su ESIS preko DIVK.

Finansijski izveštaj 2011
DIVK je u 2011. ostvario skromne prihode od članarine, pre svega od pravnih lica - pomažućih članova DIVK, jednog broja pojedinačnih članova DIVK i Instituta za ispitivanje materijala, reklame pojedinih kompanija u časopisu IVK, te doprinosa Ministarstva  za prosvetu i nauku (MNTR), koje je učestvovalo u sufinansiranju izdavačke aktivnosti DIVK i članarine DIVK u Evropskom udruženju za integritet konstrukcija (ESIS), ali su ukupni troškovi štampanja (drugi troškovi nisu ni evidentirani) i iznos same članarine, kao i troškova njene uplate bili u većem iznosu od primljenih sredstava za te namene.
Poslovi pripreme časopisa IVK za štampu uključujući recenzije i redakciju, zatim administrativni poslovi (uključujući finansije) i sve drugo se u DIVK obavlja volonterski.
Izrazit je problem nedovoljnog i neredovnog prihoda, koji bi, u celini, povećali prihode DIVK i mogućnost ulaganja u ciljeve za koje je osnovan, odnosno afirmaciju teorije mehanike loma i unapređenje njene praktične primene.

Članarina DIVK za 2012.
Na godišnjojskupštini je napredlog UO DIVK,članarinaostalanepromenjena i zapojedinceiznosi 2000 dinaragodišnje, odnosno 3000 dinaraza one članove DIVK kojižele da budu i članovi ESIS preko DIVK. Zastrance je članarina 40 evra.Umanjene članarine plaćaju:penzioneri – 1.440 dinara i studenti – 800 din.
Članarina obuhvata po jedan besplatan primerak sva 3 broja časopisa „Integritet i vek konstrukcija“, kao i povlastice pri kupovini drugih publikacija koje DIVK objavi, kao i povlastice vezane za učešće na seminarima, konferencijama i dr.
Pomažući članovi (donatori) su firme (ili pojedinci) koji plaćaju članarinu min. 20.000 što obuhvata pretplatu na 2 primerka sva 3 broja časopisa „Integritet i vek konstrukcija“ i članarinu za do tri individualna člana. Preko tri individualna člana  - plaćaju povlašćene članarine – 1.600 dinara po osobi.
Fizička lica članarinu mogu uplatiti na bankarski račun DIVK: 245-0096782701024-23
(Primalac: DIVK, Kraljice Marije 16/V), a za račun i druge informacije možete se obratiti na imejl This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   ili na tel.+381 11 330 2346;  mob.+381 63 28 78 95.


Kontakt lice: mr Milica Tošić
DIVK
Kraljice Marije 16/V (kanc. 503)
11020 Beograd
www.divk.org.rs
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Fotografije sa skupštine