Izveštaj sa desete godišnje skupštine DIVK PDF Print E-mail
Monday, 11 April 2011 00:00

 

 

DESETA (JUBILARNA) GODIŠNJA SKUPŠTINA DIVK

održana 25. marta 2011. u Institutu za ispitivanje materijala u Beogradu

Deset godina DIVK

Današnji DIVK ima utemeljenje svog nastanka, postojanja, tradicije i rada „Društva za integritet i vek konstrukcija“ osnovanog 6. marta 2001. godine, pa je, ova, 10. godišnja skupštinina jubilarna i pripremljeno je niz kraćih informacija od značaja za rad DIVK, uključujući i sećanje na osnivačku skupštinu, a inicijalni Program rada i spisak osnivača DIVK 2001. objavljen je u časopisu Integritet i vek konstrukcija IVK 1-2011. ,koji je podeljen pred početak skupštine.

Dnevni red GS

Deseta godišnja skupština (GS) DIVK počela je konstatacijom o broju prisutnih (37) i da su ispunjeni uslovi za njen rad, a za presedavajućeg GS jednoglasno je izabran prof. dr Aleksandar Sedmak, predsednik DIVK. Zatim je, u skladu sa predlogom Upravnog odbora DIVK o dopuni dnevnog reda Tačkom 5. Izmene i dopune Statuta DIVK, jednoglasno usvojen dnevni red:

1. Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2010. godini

2. Izveštaj o radu časopisa Integritet i vek konstrukcija u 2010. godini

3. Finansijski izveštaj za 2010. godinu

4. Izveštaj Nadzornog odbora

5. Izmene i dopune Statuta DIVK

6. Organizacija DIVK

7. Plan rada u 2011. godini

8. Razno

Kompletan materijal za skupštinu i donete odluke objavljeni su na novom sajtu DIVK http://divk.inovacionicentar.rs/. U ovom izveštaju daju se važnije odluke godišnje skupštine DIVK i najvažnije informacije o radu DIVK.

Novi sastav Upravnog odbora DIVK , Nadzornog odbora i uređivačkog tima IVK

Upravni odbor DIVK:

· predsednik, prof. dr Aleksandar Sedmak, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,

· potpredsednik, dr Zijah Burzić, Vojnotehnički institut, Beograd,

· dr Miodrag Arsić, Institut za ispitivanje materijala, Beograd,

· prof dr Ljubica Milović, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beograd

· dr Marina Kutin, Institut GOŠA, Beograd,

· prof. dr Katarina Gerić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,

· Jano Kurai, dipl. maš. inž., IRC Pančevo,

· doc. dr Milorad Zrilić, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu,

· Zoran Anđelković, Zavod za zavarivanje, Beograd

· dr Marko Rakin, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beograd i

· mr Milica Tošić, sekretar Upravnog odbora DIVK.

Nadzorni odbor:

· Vencislav Grabulov

· Zoran Radaković

· Meri Burzić

Direktor časopisa IVK:

· Ljubica Milović

Glavni i odgovorni urednik časopisa IVK:

· Aleksandar Sedmak

Tehnički urednik časopisa IVK:

· Zoran Radaković

Takođe je, jednoglasno, usvojeno da se sva navedena lica na ovoj godišnjoj skupštini imenuju na 4 godine (s obzirom na upravo usvojene promene u statutu DIVK), uključujući A. Sedmak na poziciji predsednika Udruženja.

Članstvo

Na spisku je ukupno 218 članova (prečišćena baza podataka), od kojih je manje od 100 na vreme izmirilo članarinu za 2010. (aktivni članovi). Članom DIVK se smatra svako ko popuni pristupnicu i koga UO primi za člana, ali samo aktivni članovi imaju pravo na niz pogodnosti (primerak časopisa IVK, izdanja DIVK, snižene kotizacije itd.). Tokom 2010. prijavilo se 17 novih članova.

Pomažući članovi DIVK u 2010.

· CertLab, Pančevo

· DIT NIS Naftagas, Novi Sad

· EPS, Direkcija za strategije i investicije; Beograd

· GOŠA FOM, Sm. Palanka

· Institut GOŠA, Beograd

· Institut IMS, Beograd

· Institut za zavarivanje, Beograd

· JKP „Beogradske elektrane“

· Kolubara Metal, Lazarevac

· Konmat, Beograd

Izmene i dopune Statuta DIVK

Na predlog UO, usvojeni su (jednoglasno) predlozi izmena i dopune statuta DIVK koje se odnose na članove 13-15 Statuta DIVK i to:

- U čl. 13. u listi organa udruženja treba da stoji: Skupština, Predsednik udruženja, Upravni odbor i Nadzorni odbor (greškom nije upisan Predsednik udruženja);

- U članu 14. trebalo bi da stoji: Sednicu skupštine saziva predsednik udruženja;

- Sednicu vodi predsedavajući skupštine (lice koje skupština izabere sa vodi sednicu (briše se: imenovanje, odnosno postojanje predsednika skupštine – čl. 14, tač. 9);

- U čl. 15. predloženo je da broj članova UO bude 11, uključujući predsednika, potpredsednika i sekretara UO).


Materijali koji čine sastavni deo Izveštaja sa GS u prilogu:

1.  Beleška sa Desete godišnje skupštine DIVK

2.  Izveštaj Upravnog odbora o radu u 2010. godini

3.  Izveštaj o radu časopisa Integritet i vek konstrukcija u 2010. godini

4.  Finansijski izveštaj za 2010. godinu

5.  Plan rada u 2011. godini

6.  Spisak prisutnih