Monografije međunarodnog značaja PDF Print E-mail
Tuesday, 20 October 2009 00:00

 

Na sajtu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj

http://www.nauka.gov.rs/lat/index.php?option=com_content&task=view&id=664&Itemid=70

možete pronaći «Pravilinik o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača», odakle je izvađen tekst o tome šta je potrebno da bi knjiga bila monografija, odnosno da bi se autoru priznalo poglavlje u monografiji.

Monografije međunarodnog značaja (M11 i M12)

Monografije međunarodnog značaja po pravilu su posvećene tematici široj od nacionalne iobjavljene na jednom od svetskih jezika. Izuzetno se monografijom međunarodnog značaja može proglasiti monografija koja se bavi nacionalnom problematikom, pod uslovom da je visoko ocenjena od priznatih naučnih radnika i da po kvalitetu odgovara sličnim ostvarenjima u drugim zemljama.

 

Istaknuta monografija međunarodnog značaja (M11)

Istaknuta monografija međunarodnog značaja mora se baviti tematikom koja je od interesa za nauku i predstavljati vrhunski domet u svojoj oblasti. Izdavač takve monografije mora da bude renomirana međunarodna izdavačka kuća sa dugom tradicijom u izdavanju naučne literature (što verifikuje nadležni MNO). Takva ocena mora biti potvrđena kritičkim prikazom u nekom od časopisa međunarodnog značaja. Potrebno je da takva monografija sadrži najmanje 10 autocitata

kategorije M20 (odnosno, u slučaju društvenih i humanističkih nauka, kategorija ili M10 ili M20).

 

Monografija međunarodnog značaja (M12)

Monografija međunarodnog značaja mora se baviti tematikom koja je od interesa za nauku.

Potrebno je da takva monografija sadrži najmanje 7 autocitata kategorije M20 (odnosno, u slučaju društvenih i humanističkih nauka, kategorija ili M10 ili M20).

 

Istaknuta monografija nacionalnog značaja (M41)

Monografije namenjene prvenstveno domaćoj naučnoj publici spadaju u kategorije monografija nacionalnog značaja (kategorija M40). Izuzetno pojedine monografije sa nacionalnom tematikom mogu biti uvršćene u kategoriju međunarodnih monografija [v. gore pod „Monografije

međunarodnog značaja“.] Među monografijama nacionalnog značaja izdvaja se kategorija monografija izuzetnog nacionalnog značaja M41, koje predlažu nadležni MNO a prihvata MN. Izuzetnom se monografija nacionalnog značaja proglašava pre svega na osnovu svoga značajnog naučnog doprinosa, a dodatni kriterijum vrednovanja može biti njena pristupačnost naučnoj javnosti izvan zemlje, tj. jezik na kojem je objavljena (v. gore napomenu o jeziku publikacija). Potrebno je da takva monografija sadrži najmanje 7 autocitata u publikacijama kategorije M20 ili M50 (odnosno, u slučaju društvenih i humanističkih nauka, kategorija M10 ili M20 ili M40 ili M50).

Nadležni MNO može dodeliti ovu kategoriju najviše trećini monografija iz kategorije M40 vrednovanih u datom periodu.

 

Monografija nacionalnog značaja (M42)

Monografija nacionalnog značaja mora predstavljati doprinos nauci. Potrebno je da takva monografija sadrži najmanje 5 autocitata kategorije M20 ili M50 (odnosno, u slučaju društvenih i

humanističkih nauka, kategorija M10 ili M20 ili M40 ili M50).

 

Poglavlja u monografijama i tematskim zbornicima (M13, M14, M44,M45)

Poglavlja u monografijama i tematskim zbornicima vrednuju se u skladu sa vrednovanjem same publikacije:

– Poglavlje u publikaciji M11 = M13;

– Poglavlje u publikaciji M12 = M14;

– Poglavlje u publikaciji M41 = M44;

– Poglavlje u publikaciji M42 = M45.

Ukoliko jedan autor ima više poglavlja u određenoj monografskoj publikaciji, zbir poena koji mu se dodele ne može biti veći od ukupnog broja poena za monografiju odgovarajuće kategorije.

Da bi bio vrednovan u ovoj kategoriji, autorski doprinos monografiji ili tematskom zborniku ne sme biti manji od jednog tabaka teksta. Ukoliko se radi o publikaciji renomiranog izdavača, izuzetno se može vrednovati i tekst manjeg obima, ali ne kraći od pola tabaka (8

stranica). O takvim izuzecima odluku donosi nadležni MNO a potvrđuje je MN.