Predlog novog Statuta PDF Print E-mail
Friday, 19 March 2010 01:00

U skladu sa odredbama čl. 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini održanoj 26. marta 2010., usvojen je sledeći, novi

STATUT UDRUŽENJA
» DRUŠTVO ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA «

A. Opšti podaci

Član 1.

Udruženje »Društvo za integritet i vek konstrukcija« (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i nedobitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti sigurnosti i obezbeđenja integriteta konstrukcija, od faze projektovanja do kraja radnog veka konstrukcije.
Udruženje ima utemeljenje svog nastanka, postojanja, tradicije, rada i u kontinuitetu je jedini naslednik Društva za integritet i vek konstrukcija, osnovanog 6. marta 2001, kao stvarni i pravno valjani vlasnik ukupno ostvarenih njegovih dostignuća, sadržaja rada, nepokretne i pokretne imovine .

Član 2.

Naziv Udruženja je: »Društvo za integritet i vek konstrukcija«.
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: »Society for Structural Integrity and Life«.
Skraćeni naziv Udruženja je DIVK (DIVK).
Udruženje ima sedište u Beogradu, ulica Kraljice Marije 16.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu.

Član 3.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: «Društvo za integritet i vek konstrukcija», u donjoj polovini: «Society for Structural Integrity and Life», a u sredini Beograd.
Udruženje ima znak u vidu grafički oblikovane prsline sa simetrično upisanim nazivom «DIVK» u sredini.

B. Ciljevi i oblast ostvarivanja ciljeva

Član 4.

Ciljevi Udruženja su: ovladati teorijskim, eksperimetalnim i numeričkim metodama za ocenu integriteta i primeniti ih radi ostvarenja sigurnosti i pouzdanosti konstrukcija u eksploataciji i produženja njihovog projektnog veka, kao i obezbeđenja preventive u pogledu havarija i otkaza, naročito kada oni mogu da ugroze životnu sredinu.

Član 5.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:
1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu za ocenu integriteta i veka konstrukcija, analizira eksploatacijske havarije i uticaj na životnu sredinu i održivi razvoj, objedinjava i usmerava članove u razvoju teorije, eksperimenta i proračuna i u njihovoj primeni pri proučavanju integriteta i veka konstrukcija;
2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, naučne konferencije na lokalnom i međunarodnom nivou, letnje škole mehanike loma, letnje škole za ocenu integriteta i veka konstrukcija, stručne skupove, savetovanja, seminare i kurseve za svoje članove i druge učesnike;
3) izdaje, u saradnji sa drugim izdavačima časopis «Integritet i vek konstrukcija» (naziv na engleskom jeziku je «Structural Integrity and Life“);
4) objavljuje monografije, knjige, brošure i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na integritet i vek konstrukcija, u skladu sa zakonom;
5) radi na koordinaciji i definisanju programa i uslova obrazovanja relevantnih kadrova svih stručnih nivoa i sarađuje sa univerzitetima, školama i stručnim udruženjima u zemlji i inostranstvu;
6) formira komisije i ekspertske timove za rešavanje problema integriteta, eksploatacije i produženja preostalog veka konstrukcija;
7) doprinosi popularizaciji naučnog i stručnog rada svoje tematske oblasti preko sredstava javnog informisanja;
8) sarađuje u stvaranju savremene tehničke regulative (propisi, preporuke, direktive i standardi);
9) kontinualno održava WEB stranu www.divk.org.rs i preko nje i elektronske pošte komunikacira sa članstvom i drugim zainteresovanim.

Član 6.

Upravni odbor Udruženja može da obrazuje i imenuje rukovodioce za povremene ili stalne sekcije, ekspertne timove i komisije u kojima se razmatraju pojedini uži problemi. Odgovarajući izveštaji se posle obavljene podnose Upravnom odboru.

V. Članstvo

Član 7.

Individualni član Udruženja može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese pismenu prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja. U Udruženje se mogu učlaniti i zainteresovani stručnjaci koji nisu državljani Republike Srbije.
Pomažući članovi mogu biti pojedinci, privredne i naučne organizacije, komore, stručna udruženja, fakulteti, škole i druge institucije.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruženja, i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. Sve odluke o prijemu u članstvo se potvrđuju na prvoj narednoj Skupštini Udruženja. Svim individualnim članovima se izdaje članska karta.

Član 8.

Počasni članovi Udruženja mogu biti: naučnici, stručnjaci i istaknuti javni radnici kojima Udruženja želi da ukaže počast.
Zaslužni članovi su oni članovi koji su svojom angažovanošću u radu Udruženja dali izuzetan doprinos razvoju oblasti kojima se Udruženja bavi.
Počasne i zaslužne članove proglašava Skupština Udruženja na predlog Upravnog odbora Udruženja.
Prava počasnih i zaslužnih članova obuhvataju sva prava individualnih i pomažućih članova Udruženja.

Član 9.

Član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) da se koriste svim naučnim, stručnim i materijalnim tokovima i povlasticama koje Udruženja ostvaruje svojom delatnošću;
5) bude potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) štiti interese i ugled Udruženja;
3) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
4) plaća članarinu, u skladu sa ostvarenim obimom aktivnosti u Udruženju;
5) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Član 10.

Prema obimu članovi mogu biti angažovani i pridruženi.
Angažovani članovi su oni koji aktivno sudeluju u radu Udruženja i regulisali su članarinu za tekuću godinu posle održane Godišnje skupštine. Angažovanim članovima se izdaje članska karta za tekuću godinu, na osnovu koje dobijaju besplatno primerke časopisa Integritet i vek konstrukcija i pravo učešća uz finansijske pogodnosti na svim stručnim sastancima koje organizuje Udruženje, i imaju pravo da glasaju i da budu birani u organe Udruženja na skupštini. Angažovani članovi mogu preko kancelarije Udruženja koristiti pogodnosti za učlanjenje u Evropsko društvo za integritet konstrukcija (European Structural Integrity Society - ESIS). Kancelarija Udruženja, u granicama mogućnosti, pruža svaku vrstu pomoći angažovanim članovima.
Pridruženi članovi su oni koji nisu regulisali članarinu za tekuću godinu, a mogu da prate aktivnosti Udruženja.

Član 11.

Visinu i način regulisanja članarine za tekuću godinu propisuje Godišnja skupština Udruženja na osnovu predloga Upravnog odbora, sastavljenog prema „Pravilniku o članarini Društva za integritet i vek konstrukcija“ (član 21) .

Član 12.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave Upravnom odboru Udruženja o istupanju, u kojoj može navesti razloge zbog kojih podnesi predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju
Članstvo u Udruženju može prestati i zbog nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda ili nanošenja štete interesima Udruženja. Takvu odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Upravni odbor Udruženja može predložiti Skuštini da se individualni član briše iz spiska članova ako ne reguliše članarinu tri godine za redom.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština na prvoj narednoj sednici.

G. Organi i njihova ovlašćenja

Član 13.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 14.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje trideset angažovanih članova (član 10 ovog Statuta).
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje deset članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora. O mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda se članovi obaveštavaju najmanje sedam dana unapred elektronskom poštom i preko sajta. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.
Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o visini članarine za sledeću godinu.
8) odlučuje o statusnim promenama i o prestanku rada udruženja
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 15.

Upravni odbor je izvršni organ, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima devet članova, koje bira i opoziva Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika predsednika i sekretara.

Član 16.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika je ovlašćen da, u otsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.
Sekretar organizuje administraciju, komunikaciju sa članovima i aktivnosti unutar Udruženja i vodi spoljnju saradnju sa drugim institucijama i organizacijama. Prema posebnom pisanom ovlašćenju Upravnog odboraSekretar zastupa Udruženje i potpisuje finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 17.

Upravni odbor:
1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 18.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsednika. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

D. Javnost rada i zastupanje Udruženja
Član 19.

Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor redovno obaveštava članove i javnost o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno, preko sajta ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici skupštine Udruženja.

Član 20.

Članovi Društva i javnost se informišu o radu Društva preko časopisa "Integritet i vek konstrukcija" i drugih publikacija koje Društvo izdaje. Časopis je naučno stručnog karaktera sa rubrikom koja sadrži obaveštenja o radu Društva. Obaveštavanje članova i javnosti o radu Društva moguće je i preko drugih sredstava kao što su štampana obaveštenja, pozivi za naučno stručne skupove i zbornici radova.
Sva značajna obaveštenja i stručni prilozi su dostupna i u elektronskom obliku preko sajta adrese www.divk.org.rs

Član 21.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim član udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Društvo za integritet i vek konstrukcija je kolektivni član Društva za mehaniku Srbije (DMS), u kome ga zastupa predsednik Upravnog odbora.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima koja se bave integritetom i vekom konstrukcija i srodnim stručnim problemima, o čemu odluku donosi Skupština.
Društvo za integritet i vek konstrukcija je kolektivni član Evropskog društva za integritet konstrukcija (European Structural Integrity Society - ESIS), u kome ga zastupaju predsednik i sekretar Upravnog odbora.

Đ. Sticanje i raspolaganje finansijskim sredstvima

Član 22.

Radi sticanja finansijskih sredstava za ostvarivanje svojih ciljeva Udruženje može da obavlja one aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni njegovim statutom.
Udruženje može sticati imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, i na drugi zakonom dozvoljeni način.
Fizička i pravna lica koja daju priloge i poklone udruženjima mogu biti oslobođena odgovarajućih poreskih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uvodi odgovarajući javni prihod.

Član 23.

Kategorije i postupak prikupljanja članarine regulisani su posebnim „Pravilnikom o članarini Društva za integritet i vek konstrukcija“, koje na predlog Upravnog odbora usvaja Skupština Udruženja. Skupština Udruženja određuje visinu članarine za tekuću godinu prema predlogu Upravnog odbora.

Član 24.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za konferencije, seminare i druge oblike obrazovanja iz tematske oblasti rada, kao i oblika srodnih privrednih delatnosti koje udruženje obavlja.

Član 25.

Udruženje može neposredno da obavlja i privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti i to:
- 22110 - Izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija;
- 22130 - Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih publikacija;
- 22250 - Ostale aktivnosti u vezi sa štamapnjem (priprema i izrada glavnog projekta, skica, uzoraka, maketa i drugih reprografskih proizvoda), ručna priprema podataka;
- 72200 - Pružanja saveta i izrada kompjuterskih programa;
- 72300 - Obrada podataka;
- 73102 - Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnološkim naukama;
- 74202 - Projektovanje građevinskih, mašinskih i drugih objekata;
- 72203 – Inženjering, stručne analize i ekspertize;
- 80420 - Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje;
- 91120 - Delatnost strukovnih udruženja (udruživanje u okviru profesije i tehničkih oblasti, uključujući i udruženja specijalista angažovanih u naučnoj delatnosti).
Delatnosti iz stava 1. ovog člana mogu da se obavljaju u Udruženju ako je
1) delatnost u vezi sa njegovim statutarnim ciljevima;
2) delatnost predviđena statutom;
3) delatnost manjeg obima, odnosno da se delatnost obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva udruženja.
Delatnosti iz stava 1. ovog člana upisuju se u Registar privrednih subjekata i obavljaju se u skladu sa propisima kojima je uređena oblast u koju spadaju aktivnosti koje se obavljaju.

Član 26.

U cilju ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka Udruženje može sklapati sporazume i ugovore i donositi druge pravne odluke. Odluku o potpisivanju sporazuma, ugovora ili drugih pravnih dokumenata donosi Upravni odbor.

Član 27.

Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju projekata.

E. Statusne promene i prestanak rada

Član 28.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na Društvo za mehaniku Srbije (DMS.

Član 29.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Predsedavajući osnivačke skupštine Udruženja
» DRUŠTVO ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA «
Beograd, 26. marta 2010. (ime i potpis)