9. Godišnja skupština DIVK PDF Print E-mail
Thursday, 25 March 2010 01:00
GODIŠNJA SKUPŠTINA
DRUŠTVA ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA (DIVK)


Svečana sala Instituta za ispitivanje materijala (IMS)
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43

26. mart 2010. u 12 časovaPoštovani članovi DIVK,

obaveštavamo vas da će se

Deveta godišnja skupština Društva za integritet i vek konstrukcija
održati

u petak, 26. marta 2010. godine u 12 časova
u Svečanoj sali Instituta za ispitivanje materijala, Bulevar vojvode Mišića 43 u Beogradu.

Dnevni red

1. Izveštaj Upravnog odbora o radu društva u 2009. godini
2. Izveštaj o radu časopisa "Integritet i vek konstrukcija" u 2009. godini
3. Finansijski izveštaj za 2009. godinu
4. Izveštaj Nadzornog odbora
5. Usvajanje novog statuta DIVK
6. Preregistracija društva
7. Plan rada u 2010. godini

Po završetku rada Skupštine, u 13 h, održaće se Seminar
Integritet i vek mostova – slučaj "Gazela" I deo: Projekti sanacije.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu Skupštine i Seminara.

Materijali za rad Skupštine su objavljeni na WEB sajtu društva www.divk.org.rs


Ljubica Milović, generalni sekretar DIVKPLAN RADA DIVK U 2010. GODINI
Upravni odbor – redovni rad, časopis na Sci listi...
Administracija DIVK – redovni rad
Članstvo – omasoviti i aktivirati
Pomažući članovi - omasoviti i aktivirati
Monografija – mntr – SS & AS
XI Međunarodna letnja škola mehanike loma ?
Konferencija NT2F 10 – 1. august 2010 Metz France - učešće
ECF 18 – 31. july 2010 Dresden Germany- učešće
Innovative technologies for joining advanced materials, June 10 - 11, 2010 Timisoara Romania - učešće
Forumi, seminari (Integritet i vek mostova – slučaj "Gazela")IZVEŠTAJ O RADU DIVK U 2009. GODINI

Upravni odbor u sastavu:
• predsednik prof. dr Aleksandar Sedmak, Mašinski fakultet u Beogradu,
• potpredsednik dr Zijah Burzić, Vojnotehnički institut, Beograd
• dr Miodrag Arsić i mr Dragan Jaković, Institut za ispitivanje materijala, Beograd
• prof. dr Katarina Gerić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novo Sadu,
• Jano Kurai, dipl.maš.inž., CertLab Pančevo,
• doc. dr Milorad Zrilić, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu,
• Miodrag Pavišić, dipl. građ. inž., PM Lucas,
• Vasilije Sarić, dipl. maš. inž., JKP Beogradske elektrane,
• docent dr Mersida Manjgo, Mašinski fakultet u Mostaru, BiH
održao je 6 sednica tokom 2009. godina na kojima je osim tekićih pitanja najviše pažnje poklonjeno konferenciji NT2F9, održanoj po prvi put u Srbiji, oktobra 2009. godine, i seminaru posvećenom životu i radu osnivača DIVK, prof. Stojana Sedmak, a povodom njegovog 80. rođendana, 9.11.

Administracija DIVK

U odnosu na prethodnu godinu bitna izmena je promena sedišta DIVK pošto je UO zaključio da je u cilju efikasnijeg rada, posebno administracije, potrebno preseliti (delimično) kancelariju na Mašinski fakultet, soba 502, na V spratu. U operativni rad DIVK se uključila dr Meri Burzić, a iz zdravstvenih razloga povukla se Dragica Marković. Prilika je da se, osim Meri, zahvalimo i doc. Ljubici Milović, gen.sek., Aleksandru Đuroviću, teh.sek., i Mersidi Manjgo, sek. za BiH.

Članstvo

Na spisku je ukupno 288 članova, od kojih je 177 aktivno, a 113 je platilo čla¬na¬rinu za 2009. Članom DIVK se smatra svako ko popuni pristupnicu i koga UO primi za člana, ali samo aktivni članovi se vode u tekućoj evidenciji i imaju niz pogodnosti (primerak časopisa IVK, izdanja DIVK, snižene kotizacije...). Na listi za slanje obaveštenja nalazi se 201 osoba.

Pomažući članovi u 2009. godini:
• Beogradske elektrane
• EPS direkcija za strategiju i investicije
• JP TENT
• Certlab Pančevo
• Institut GOŠA
• GOŠA FOM
• PMC Inženjering
• NIS Naftagas Zrenjanin
• Konmat
• Institut IMS
• HIP Petrohemija
• Zavod za zavarivanje
• Prva petoletka Trstenik

Monografija sa X Međunarodne letnje škole mehanike loma

Podsetnik - juna 2008 na Zlatiboru je održana je X međunarodna letnja škola mehanike loma , 21 predavač (po prvi put čak njih sedmoro), 44 učesnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Slovenije, Amerike i Nemačke. Monografija na engleskom jeziku je izdata u 2009. Kratka promocija – Stojan Sedmak.

Konferencija NT2F 9 - oktobar 2010 - izveštaj podnosi Ljubica Milović.

Forumi – održano pet, svakog meseca of februara do juna, obrađene sledeće teme:
• Parametri plastičnosti, duktilnosti i žilavosti materijala u oceni integriteta konstrukcija
• Nedoumice u proceni veka sa stanovišta zamora
• Zamor pri cikličnom opterećenju sa promenljivim amplitudama
• Nedoumice u analizi inicijacije rasta prsline
• Neki aspekti histerezisnog ponašanje konstrukcije čeličnih dampera u polju zamora zemljotresnim malocikličnim opterećenjem

Seminar povodom 80. rođendana osnivača DIVK prof. Stojana Sedmaka 9.11.2010

Brojni doktoranti i saradnici su na izuzetan način prikazali višedecenijski rad prof. Stojana Sedmak, a prilika je da se još jednom upute najiskrenije čestitke... uostalom, šta reći kad jedna slika govori kao 1000 reči...

Povodom dvadeset godina od prve patentne prijave (P-2381/89 od 15.12.1988) i početka rada inovacione laboratorije za modelska dinamička ispitivanja u Boleču Razvojno proizvodnog centra SISTEMA DC90, d.o.o. Beograd 22-25.09.2009. održana je Prva letnja inovaciona kolonija INOVACIJE I SIGURNOST OBJEKATA NA POTRESE ZEMLJOTRESA-ANTI-SEIZMIC DEVICES 200–bravo za Zorana Petraškovića, dipl.inž.građ.

Časopis „Integritet i vek konstrukcija“ (IVK)
Zahvaljujući naporu uređivačkog tima, na vreme su izašla iz štampe sva tri broja časopisa IVK za 2009. godinu. Izveštaj o radu časopisa podneće glavni urednik Zoran Radaković.

Web strana www.divk.org.rs
Posećenost je sa 199403 ulazaka tokom 2009. godine bila za 25% veća od prethodne godine.