INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA

Structural Integrity and Life

Vol. 4, No 3, 2004


Sadržaj/Contents (PDF, 182 kB)

L. Marşavina, R. A. Tomlinson

Termoelastična analiza napona u proceni integriteta konstrukcije

Thermoelastic Stress Analysis for Structural Integrity Assessment

Ph. Jodin

Projektovanje drvene grede sa otvorima pomoću EUROCODE 5

Design of a Timber Beam with Holes with the Help of EUROCODE 5

A. Fertilio, T. Janković, I. Kovačević, D. Salamić

Sanacija oštećenja u cilju postizanja integriteta reaktora i produžetka veka eksploatacije

Reactor Damage Overhaul in the Course of Integrity Restoring and Service Life Extension

I. Živković, S. Maksimović, R. Aleksić

Numerička i eksperimentalna analiza inicijalnog otkaza kompozitnih laminata sa ugrađenim fiberoptičkim senzorima

Numerical and Experimental Analysis of Initial Failure of Composite Laminates with Embedded Fiberoptic Sensors

Vesti / News (PDF, 1.35 MB)