Vol.23, No.3, 2023, str. 287–290
UDK

UDOBNOST FLEKSIBILNOG DUŠEKA OD PU PENE PROCENJENA KONAČNIM ELEMENTIMA

Abdelkader Benkhettou*, Abderahman Sahli, Smail Benbarek, Ismail Boudjemaa

Department of Mechanical Engineering, Laboratory Mechanics Physics of Materials (LMPM),

University of Sidi Bel Abbes, BP 89, cite Ben M’hidi, Sidi Bel Abbes, 22000, ALGERIA

*email: abdelkader.benkhattou@univ.sba.dz

 

Izvod

U ovom radu smo generisali modele konačnih elemenata (FE) da bismo predvideli i analizirali udobnost fleksibilnog dušeka od poliuretanske pene sa različitim mehaničkim svojstvima (čvrstoća na pritisak). Upotrebili smo polovinu sime¬tričnog trodimenzionalnog virtuelnog numeričkog modela dušeka od pene i ljudskog tela pri spavanju u položaju na leđima. Cilj je da analiziramo različite faktore udobnosti dušeka, kao što su maksimalni kontaktni pritisak na površini između tela i dušeka od pene, raspodela kontaktnog pritiska na površini dušeka i pomeranje površine dušeka u pravcu opterećenja težine tela. Ovi faktori su određeni numeričkom simulacijom. Model linearnog elastičnog izotropnog materijala je upotrebljen za kožu, matematički FEM Muni-Rivlin model materijala je upotrebljen za simulaciju hiperelastičnog ponašanja mišićnog tkiva, a nelinearni hiperelastični materijali su korišćeni za predstavljanje nelinearne čvrstoće na pritisak fleksibilne poliuretanske pene. Rezultati predstavljaju uticaj pritisne čvrstoće FPU pene na glavne parametre udobnosti dušeka. Predstavili smo varijaciju parametara u zavisnosti od čvrstoće ili mekoće pene za dušeke.

Ključne reči: pena za dušek, dekubitus, poliuretanska pena, FEM, udobnost spavanja, kontaktni pritisak

rad u celosti (427 kB)