Vol.23, No.3, 2023, str. 277–284
UDK:

UTICAJ DODATKA PESKA I GEOREŠETKASTOG OJAČANJA NA KAPACITET NOSIVOSTI MEŠAVINE PESKA I PEPELA SA ŠLJAKOM

Abhishek Sharma*, Shivdev Shahi

Chandigarh University, Punjab, INDIA

*email: abhishek.sharma9521@gmail.com

 

Izvod

Odlaganje otpadnog materijala je jedan od najvećih problema u svetu jer zahteva ogroman prostor, a ogromne količine pepela i šljake nastaju u termoelektranama, čime se ti problemi samo uvećavaju. Otpadni materijal čine fine čestice letećeg elektrostatičkog pepela, koji izaziva zdravstvene probleme, a takođe je ekološki štetan. Za rešavanje ovih inženjerskih problema, može se upotrebiti kao konstrukcioni materijal u mnogim konstrukcijama, a može se upotrebiti i za nasipanje slojeva u nižim predelima. U radu se istražuje procena kapaciteta nosivosti mešavine pepela i šljake i optimalnog udela peska. Dalje se mešavina ojačava georešetkom na odgovarajućoj dubini ispod temeljne stope i zatim se procenjuje uticaj na čvrstoću. Rezultati pokazuju da sa dodatkom 15 % optimalnog sastava peska u pepelu i šljaci, dolazi do porasta maksimalne gustine suve mase, a optimalan sadržaj vlage se smanjuje i dalje se može upotrebiti za povećanje kapaciteta nosivosti podloge od pepela i šljake. U laboratorijskom ispitivanju opterećenja ploče mehanizam loma je okarakterisan izbočavanjem obe strane posude. Istraživanja su izvedena u laboratoriji radi procene uticaja ojačanja na čvrstoću podloge pepela i šljake, kao i sa dodatkom peska. U slučaju jednostrukog ojačanog georešetkastog sloja, zabeležena je optimalna dubina od 0,5B.

Ključne reči: pepeo i šljaka, georešetka, faktor (odnos) kapaciteta nosivosti, krive opterećenja-sleganja, zbijanje

rad u celosti (764 kB)