Vol.23, No.3, 2023, str. 261268
UDK

ELASTODINAMIČKE INTERAKCIJE KOD MIKROPOLARNE TERMOELASTIČNE MASENE DIFUZIONE SREDINE FRAKCIONOG REDA PRI ZAGREVANJU IMPULSNIM LASEROM

Vikash Ghlawat1, Khursheed Alam1, Praveen Ailawalia2*, Arvind Kumar3**

1) Department of Mathematics, SBSR, Sharda University, Gr. Noida, Uttar Pradesh, INDIA

2) Department of Mathematics, University Institute of Sciences, Chandigarh University, Gharuan-Mohali, Punjab, INDIA

*email: Praveen_2117@rediffmail.com 

3) Department of Mathematics, GGSSS Uklana Mandi, Hisar, Haryana, INDIA

**email: arvi.math@gmail.com

 

Izvod

U radu se istražuju deformacije za slučaj mikropolarne termoelastične masene difuzione sredine frakcionog reda koja je opterećena termomehanički usled dejstva impulsnim laserom. Primenjene su metode transformacije Laplasa i Furijea za rešavanje problema. Radi ilustracije pristupa u rešavanju problema, razmatra se dejstvo skoncentrisane normalne sile i toplotnog izvora. Pri transformaciji domena, dobijaju se izrazi kompaktnog oblika za normalni napon, tangencijalni napon, tangencijalni spregnuti napon, koncentraciju mase i za raspodelu temperature. Numeričke inverzne metode Laplasove i Furijeove transformacije su primenjene za dobijanje rezultujućih veličina u fizičkom domenu nakon razvijanja programa za računar. Radi predstavljanja uticaja vremena relaksacije, grafički su predstavljeni normalni napon, tangencijalni napon, tangencijalni spregnuti napon, raspodela temperature, kao i koncentracija mase. Pojedinim slučajevima od interesa se posvećuje posebna pažnja.

Ključne reči: impulsni laser, mikropolarna sredina, masena difuzija, ravnomerno i linearno raspoređen izvor

rad u celosti (673 kB)