Vol.23, No.3, 2023, str. 351–356
UDK

TERMIČKA NESTABILNOST KONVEKCIJE KOD POROZNE SREDINE ZASIĆENE JEFFREY NANOFLUIDOM: GRANIČNI USLOVI SU KRUTO-KRUTO I KRUTO-SLOBODNO

Pushap Lata Sharma1, Ajit Kumar1, Deepak Bains1, Praveen Lata1, Gian Chand Rana2*

1) Department of Mathematics & Statistics, Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla, INDIA

2) Department of Mathematics, NSCBM Government College, Hamirpur, Himachal Pradesh, INDIA

*email: drgcrana15@gmail.com 

 

Izvod

U ovom radu se razmatra uslov za stacionarnu konvekciju u poroznom sloju, koji je zasićen termički nestabilnim Jeffrey nanofluidom. Ponašanje nanofluida se opisuje primenom modela Jeffrey fluida, a porozni sloj se tretira prema zakonu Darcy-ja. Ravnotežne momentne jednačine za fluid se modifikuju Jeffrey parametrom i nanočesticama. Primenjene su metode: analiza linearne stabilnosti, analiza u normalnom modu, analiza težinskim ostatkom tipa Galerkin (GWRM), za proračun relacije disperzije za Rejlejev broj, u uslovima različitih parametara za granice kruto-kruto i kruto-slobodno. Uticaj Rejlejevog broja nanočestica, Lewis-ovog broja, modifikovanog odnosa difuznosti, Jeffrey-ovog parametra i poroznost su istraženi analitički i grafički.

Ključne reči: nanofluid, Jeffrey model, Rejlejev broj, porozna sredina, konvekcija

rad u celosti (673 kB)