Vol.23, No.3, 2023, str. 343–350
UDK

KONTROLA I PREDLOG METODE REPARACIJE OŠTEĆENOG DILATACIONOG SPOJA IZMENJIVAČA TOPLOTE POMOĆU KOMPOZITNIH ČAURA

M.F. Fekaouni1, Mouna Amara1, A. Belalia1, Mohamed Hadj Meliani1,2*, Guy Pluvinage2, R.K. Suleiman3, Ljubica Milović4

1) LPTPM, Faculty of Technology, Hassiba Benbouali University of Chlef, Chlef, ALGERIA

*email: m.hadjmeliani@univ-chlef.dz

2) LaBPS-ENIM, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz, Metz, FRANCE

3) Interdisciplinary Research Centre for Advanced Materials, KFUPM, Dhahran 31261, SAUDI ARABIA

4) University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Izmenjivač toplote je uređaj za prenos toplote kojim se razmenjuje toplota između dva ili više procesnih fluida. Razmenjivači toplote imaju široku industrijsku i energetsku primenu. Stvarni dizajn izmenjivača toplote je kompleksan zadatak. Troškovi proizvodnje i ugradnje, težina i veličina igraju važnu ulogu u izboru konačnog dizajna sa stanovišta ukupnih troškova. U radu smo predstavili modernu metodu za reparaciju defekta u delu čelične konstrukcije dilatacionog spoja izmenjivača. Ova metoda je metoda kompozitne čaure. Koristeći bazu podataka dobijenu sa servisne lokacije, izvršili smo numeričku analizu radi procene raspodele obimskog napona, usled kojeg je nastalo oštećenje. Prema dobijenim rezultatima, kompozitna čaura se smatra pogodnom metodom za reparaciju obimske prsline čelične konstrukcije. Zapravo, superiorne osobine kompozitnih čaura s obzirom na zamor omogućavaju njihovu primenu u reparaciji metalnih konstrukcija sa oštećenjima usled zamora. Konačno, u radu se potvrđuje da se metoda kompozitne čaure može smatrati odgovarajućom tehnikom za reparaciju prslina dilatacionih spojeva pri visokim temperaturama.

Ključne reči: kontrola, metoda reparacije, prslina, izmenjivač toplote, kompozitna čaura

rad u celosti (1,3 MB)