Vol.23, No.3, 2023, str. 325–334
UDK

TERMOMEHANIČKI ODZIV CILINDRA POD PRITISKOM OD FUNKCIONALNOG KOMPOZITNOG MATERIJALA PRIMENOM ITERATIVNE METODE

Sandeep Kumar Paul1, Parth Dinesh Mehta2, Manoj Sahni3*

1) Department of Mathematics, School of Chemical Engineering and Physical Sciences, Lovely Professional University, Phagwara, Punjab, INDIA

2) Symbiosis Institute of Business Management, Symbiosis International (Deemed University), Bengaluru, Karnataka, INDIA

3) Department of Mathematics, School of Technology, Pandit Deendayal Energy University, Gandhinagar, Gujarat, INDIA

*email: manojsahani117@gmail.com

 

Izvod

Prema našim istraživanjima performansi cilindra pod pritiskom od funkcionalnog kompozitnog materijala (FGM), implementirali smo novu iterativnu metodu za analizu ponašanja debelozidog šupljeg FG cilindra, koji je opterećen termomehanički. Osobine materijala, zapravo, Jungov modul elastičnosti i koeficijent termičkog širenja se menjaju eksponencijalno od unutrašnje ka spoljnjoj površini posude pod pritiskom duž radijalnog pravca, gde su Poasonov koeficijent i temperatura su invarijante. Iterativna rešenja za pomeranja i napone dobijena su rešavanjem zadatih diferencijalnih jednačina cilindra od izotropnog funkcionalnog kompozitnog materijala u uslovima ravnih deformacija i ravnomernog opterećenja. Novina u radu je iterativna metoda primenjena na jednačinu Navijea u uslovima ravnih deformacija, koja daje dobru aproksimaciju rešenja polja napona i pomeranja nakon dve iteracije. Moguća je primena i u nalaženju rešenja nelinearnih diferencijalnih jednačina višeg reda. Implementirana iterativna metoda je veoma blizu tačnog rešenja i brza sa razumnim brojem iteracija. Dobijeni rezultati za radijalni napon, tangencijalni napon i pomeranje predstavljeni su grafički u uslovima različitog unutrašnjeg-spoljašnjeg pritiska i uniformnog temperaturskog opterećenja. Rešenja predstavljena grafički mogu da se upotrebe za poređenje napona i pomeranja FGM cilindra sačinjenog od različitih kombinacija metal-keramika, zapravo, aluminijum (Al) - aluminijum oksid (Al2O3), legura bakra (CA) - aluminijum nitrid (AlN), nikal (Ni) - silicijum nitrid (Si3N4), i za cilindar pod pritiskom od homogenog materijala i ploča, ali je bilo malo pokušaja za dvo-dimenzionalni problem. U ovom radu smo došli do rešenja za dvo-dimenzionalni cilindar po pritiskom od funkcionalnog kompozitnog materijala sa nelinearnom varijacijom Jangovog modula elastičnosti u radijalnom pravcu sa numeričkom analizom.

Ključne reči: superlegura na bazi nikla, morfologija, sastav karbida, temperature taloženja (rastvaranja) karbida

rad u celosti (579 kB)