Vol.23, No.3, 2023, str. 299306
UDK

EFEKAT ROTACIJE PRI TERMO-RASTVORLJIVOJ KONVEKCIJI U JEFFREY NANOFLUIDU SA POROZNOM SREDINOM

Pushap Lata Sharma1, Deepak Bains1, Ashok Kumar1, Pankaj Thakur2*

1) Department of Mathematics & Statistics, Himachal-Pradesh University, Summer Hill, Shimla-171005, INDIA

2) Department of Mathematics, ICFAI University Baddi, Solan, Himachal Pradesh, INDIA

*email: pankaj_thakur15@yahoo.co.in

 

Izvod

U radu se razmatra termo-rastvorljiva konvekcija pri neravnomernoj rotaciji Jeffrey nanofluida u poroznoj sredini. Matematički oblik problema sastoji se od jednačina protoka, kretanja, koncentracije i energije. Za rešavanje svih ovih jednačine upotrebili smo metode u normalnom modu. Braunovo kretanje i termoforeza predstavljaju važan efekat u modelu nanofluida. Izvode se analitički izrazi za neoscilatorni i oscilatorni slučaj za slučaj graničnih površina koje su slobodne-slobodne (bez opterećenja i graničnih uslova). Uticaji rotacije (Tejlorov broj Ta), Džefri parametar , Rejlejev broj rastvora Rs, poroznost sredine , Rejlejev broj nanočestica Rn, termički Luisov broj nanofluida Ln, Luisov broj termorastvorljivosti Le, modifikovan odnos difuznosti NA, Dufur parametar NCT i Soret parametar NTC su analizirani analitički i predstavljeni grafički.

Ključne reči: Jeffrey nanofluid, nanofluid, termo-rastvorljiva nestabilnost, rotacija, porozna sredina

rad u celosti (3,61 MB)