Vol.23, No.3, 2023, str. 293297
UDK

PONAŠANJE KONSTRUKCIJE PRSTENASTOG IZOTROPNOG DISKA OD ČELIKA/BAKRA SA POSTEPENOM PROMENOM DEBLJINE OPTEREĆEN UNUTRAŠNJIM PRITISKOM

Namrata Singh1, Jatinder Kaur1, Pankaj Thakur2*, Gundagani Murali3

1) Department of Mathematics, Chandigarh University Mohali, Punjab, INDIA

2) Department of Mathematics, ICFAI University Baddi, Solan, Himachal Pradesh, INDIA

*email: pankaj_thakur15@yahoo.co.in

3) Department of Mathematics, Sreenidhi University, Yamnampet, INDIA

 

Izvod

U radu se istražuje analiza napona kod prstenastog izotropnog diska od čelika/bakra, sa postepenom promenom debljine, a koji je opterećen unutrašnjim pritiskom. Analiza se zasniva na teoriji prelaznih napona Seta, generalisanom merom deformacija i na Hukovom zakonu. Razmatraju se konvergentni i divergentni diskovi. Dobijena su analitička rešenja za raspodelu napona i kritični pritisak. Razmatraju se i uticaji različitih relevantnih parametara (na pr. debljine i pritiska) kod prstenastog izotropnog diska od čelika i bakra. Prema dobijenim rezultatima primećuje se da je u slučaju diska od bakra potreban maksimalan napon u obimskom pravcu na spoljnoj površini kod konvergentnog diska, dok su rezultati suprotni za uniformni/divergentni disk.

Ključne reči: napon, pritisak, bakar, čelik, disk

rad u celosti (406 kB)