Vol.23, No.2, 2023, str. 205–212
UDK

ODREĐIVANJE TERMIČKIH ELASTOPLASTIČNIH NAPONA U TRANSVERZALNO IZOTROPNOM DISKU OD PIEZOELEKTRIČNOG MATERIJALA PROMENLJIVE DEBLJINE I GUSTINE KOJI JE OPTEREĆEN UNUTRAŠNJIM PRITISKOM

Richa Sharma

Department of Mathematics, Jaypee Institute of Information Technology, Noida (UP), INDIA

email: richa.ggit@gmail.com , richa.sharma@mail.jiit.ac.in

 

Izvod

Piezoelektrični materijali imaju više primena u inženjerskim i u naučnim oblastima. Piezoelektrični efekat je karakteristika materijala u kojem se stvara električni napon pod dejstvom mehaničkog opterećenja. PZT4 i BaTiO3 su primeri veštačkih piezoelektričnih materijala. U radu je data diskusija o analitičkom rešenju termičkih napona kod tankog rotirajućeg transverzalno izotropnog diska, koji je sačinjen od piezoelektričnog materijala, promenljive debljine i gustine. Ideja Seta o prelaznim naponima je uvedena radi uprošćenja polazne diferencijalne jednačine. Dobijeni rezultati su predstavljeni grafički i kvantitativno. Shodno dobijenim vrednostima, pokazuje se da je disk od piezoelektričnog materijala, barijum titanata (BaTiO3), bolji u odnosu na disk od PZT4 (piezokeramike). Parametri određeni u ovom radu se mogu upotrebiti u projektovanju senzora pritiska, radarskih antena, i u mnogim drugim uređajima, mašinama, ili konstrukcijama u inženjerskoj primeni.

Ključne reči: transverzalno izotropni materijali, funkcionalni kompozitni materijali, piezoelektrični materijali, PZT4, BaTiO3

rad u celosti (575 kB)