Vol.23, No.2, 2023, str. 179–183
UDK

RASLOJAVANJE NEHOMOGENIH NOSAČA PRAVOUGAONOG POPREČNOG PRESEKA SA POJAVOM RELAKSACIJE POD DEJSTVOM UVIJANJA

Victor Iliev Rizov

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Department of Technical Mechanics, Sofia, BULGARIA

email: v_rizov_fhe@uacg.bg

 

Izvod

Konstrukcije nehomogenih nosača pravougaonog poprečnog preseka opterećeni na uvijanje se u većoj meri primenjuju u nosećim inženjerskim konstrukcijama. Raslojavanje je jedan od faktora sa značajnim uticajem na integritet i pouzdanost ovih nosača. U mnogim nosećim konstrukcijama, u nehomogenim nosačima se javlja relaksacija u toku radnog veka. Stoga se u radu proučava raslojavanje u nosačima pod dejstvom uvijanja sa razmatranjem relaksacije napona i njen uticaj na brzinu oslobađanja deformacione energije. Nosač ima dva vertikalna podužna sloja. Slobodni krajevi površina prsline su opterećeni na uvijanje. Uglovi uvijanja su konstantni u vremenu kako bi se izazvala pojava relaksacije. Izvedena je analiza vremenski zavisne popustljivosti nosača opterećenog na uvijanje kako bi se odredila brzina oslobađanja deformacione energije. Primenjen je J-integral za verifikaciju rešenja vremenski zavisne brzine oslobađanja deformacione energije. Procenjen je uticaj raznih parametara na brzinu oslobađanja deformacione energije korišćenjem dobijenog rešenja.

Ključne reči: relaksacija, nehomogeni nosač, raslojavanje, uvijanje

rad u celosti (507 kB)