Vol.22, No.3, 2022, str. 319–327
UDK

UTICAJ DODATKA NANOČESTICA CIRKONIJUM OKSIDA (ZrO2) NA MEHANIČKE OSOBINE I FRAKTOGRAFIJU PRI ZATEZANJU BAKAR-KALAJ (Cu-Sn) LEGURA NANOKOMPOZITA

Prasad H. Nayak1, H.K. Srinivas2, P. Rajendra3, Madeva Nagaral4*, M. Raviprakash5, V. Auradi6

1) VTU RRC, Belgaum; Dept. of Mechanical Engineering, Oxford College of Engineering, Bangalore, Karnataka, INDIA

*email: madev.nagaral@gmail.com

2) Dept. of Mechanical Engineering, SJBIT, Bangalore, Karnataka, INDIA

3) Dept. of Mechanical Engineering, Ramaiah Institute of Technology, Bangalore, Karnataka, INDIA

4) Deputy Manager, Aircraft Research and Design Centre, HAL, Bangalore, Karnataka, INDIA

5) Dept. of Mechanical Engineering, Oxford College of Engineering, Bangalore, Karnataka, INDIA

6) Dept. of Mechanical Engineering, Siddaganga Institute of Technology, Tumkur, Karnataka, INDIA

 

Izvod

U ovom istraživanju je izvedena priprema za izradu bakar-10%kalaj-nano ZrO2 kompozita, primenom tehnike rastopa. U osnovnu matricu bakar-kalaj (Cu-Sn) se uvode ZrO2 nanočestice od 4, 8 i 12 % tež. Ispitivanje mikrostrukture je izvedeno metodama SEM, EDS, i XRD. Mehaničke karakteristike Cu-10%Sn-4, 8, 12 % tež. nano ZrO2 kompozita su izmerene shodno ASTM standardima. Skening elektronskom mikroskopijom otkriva se uniformna raspodela nano ZrO2 unutar matrice bakar-kalaj amalgama. Istraživanja EDX potvrđuju prisustvo Zr i O u nano-ZrO2 izgrađenom kompozitu, a izvođenjem XRD otkrivaju se faze Cu, Sn, i ZrO2. Primećuje se porast tvrdoće, napona tečenja kod legure Cu-Sn, sa porastom sadržaja od 4, 8 i 12 %tež. nano ZrO2. Izduženje nano kompozita opada sa dodavanjem čestica oksida. Fraktografija uzoraka za zatezanje je izvedena korišćenjem SEM mikrosnimaka, radi dobijanja uvida u razvoj loma komponenata.

Ključne reči: legura Cu-Sn, ZrO2 nanočestice, postupak mešanja, tvrdoća, zatezne osobine, fraktografija

rad u celosti (1,09 MB)