Vol.22, No.3, 2022, str. 315–318
UDK

MATEMATIČKI MODEL FRAKCIONE MIKRORASTEGLJIVE TERMOELASTIČNE SREDINE

Arvind Kumar1*, Vikash Ghlawat2, Devinder Singh3*, Khursheed Alam2

1) G.G.S.S.S. Uklana Mandi, Department of Secondary Education, Haryana, INDIA

*email: arvi.math@gmail.com , despathania@yahoo.com

2) School of Basic Sciences and Research, Sharda University, G. Noida, INDIA

3) Department of Mathematics, GNDEC Ludhiana, INDIA

 

Izvod

Opisano je istraživanje u kojem se bavimo termičkim i mehaničkim interakcijama u sistemu frakcionog reda tipa mikrorastegljivog termoelastičnog poluprostora, u kojem deluju kose mehaničke sile na granici površine datog poluprostora. Metode integralne transformacije (Laplasova i Furijeova transformacija) su primenjene u matematičkom rešavanju osnovnih jednačina. Matematički izrazi za mehaničke napone, spregnuti tangencijalni napon, mikro-napon, i raspodelu temperature, su dobijeni numerički. Pojedini rezultati i specijalni slučajevi su takođe izvedeni u ovom istraživanju.

Ključne reči: mikrorastegljiv, termoelastičan; integralna transformacija; sistemi frakcionog reda; kose sile; termički naponi

rad u celosti (333 kB)