Vol.22, No.3, 2022, str. 309313
UDK

ELASTODINAMIKA MEHANIČKIH SILA I HOLOVA STRUJA U MAGNETOMIKRO-POLARNOJ TERMOELASTIČNOJ MASENOJ DIFUZIONOJ SREDINI

Arvind Kumar1*, Praveen Ailawalia2*, Vikash Ghlawat3, Khursheed Alam3

1) Department of Secondary Education Haryana, INDIA

*email: arvi.math@gmail.com , Praveen_2117@rediffmail.com

2) Department of Mathematics, University Institute of Sciences, Chandigarh University, Gharaun-Mohali, Punjab, INDIA

3) Department of Mathematics, SBSR, Sharda University, Greater Noida, UP, INDIA

 

Izvod

U radu je prikazano istraživanje deformacije u mikropolarnoj termoelastičnoj difuzionoj sredini usled kosog opterećenja, pod dejstvom toplotnog laserskog impulsa. Za rešavanje problema se koristi analiza metodom normalnog režima. Koso opterećenje se pretpostavlja kao kombinacija normalnog i tangencijalnog opterećenja. Izrazi za normalni i tangencijalni napon, spregnuti napon, raspodelu temperature i koncentraciju mase, su dobijeni u zatvorenom obliku. Razvijen je računarski program za numeričko rešavanje mehaničkih veličina. Promene u normalnom, tangencijalnom i spregnutom naponu; temperaturi i koncentraciji mase su predstavljene grafički kako bi se prikazao efekat perioda relaksacije i koncentracije mase. Neki specifični slučajevi od interesa se izvode prema predstavljenom istraživanju.

Ključne reči: mikropolarna termoelastičnost, analiza u normalnom režimu, impulsni laser, skoncentrisana normalna sila, skoncentrisan toplotni izvor

rad u celosti (365 kB)