Vol.22, No.2, 2022, str. 237–241
UDK

PRORAČUN NAPREZANJA I DEFORMACIJA REZERVOARA OPTEREĆENIH UNUTRAŠNJIM PRITISKOM GASA LOCIRANIM U GRADSKIM TOPLANAMA

Radovan Petrović1*, Dragana Vasilski2, Maja Anđelković1, Simon A. Sedmak3, Khaled B. Omran2, Salem I. Shweka2

1) University ‘Union-Nikola Tesla’, Faculty of Information Technology and Engineering, Belgrade, SERBIA

*email: radovan4700@yahoo.com

2) University ‘Union-Nikola Tesla’, Faculty of Sustainable Development Management, Belgrade, SERBIA

3) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

U radu je prikazan postupak proračuna čvrstoće rezervoara pod pritiskom gasa uz primenu konačnih elemenata omotača za linearnu i geometrijski nelinearnu analizu. Zbog toga je razvijena procedura za automatsko generisanje potrebnih podataka za metodu konačnih elemenata (MKE), kao što su geometrija, numeracija elemenata i čvorova i određivanje sila. Sile se računaju od: razlike pritiska u odnosu na spoljašnji, hidrostatičkog pritiska i pritiska gasa i sopstvene težine. Omogućava se prilično jednostavna i laka upotreba razvijenog softvera u svakodnevnoj praksi i pružaju se velike mogućnosti za dalju nadogradnju i fundamentalno određivanje uticaja pojedinih parametara za različite tipove konstrukcije rezervoara i uopšte kontejnera pod pritiskom.

Ključne reči: metoda konačnih elemenata (MKE), deformacija, cilindrični rezervoar, pritisak gasa

rad u celosti (307 kB)