Vol.22, No.2, 2022, str. 233–236
UDK

MATEMATIČKI MODEL ZA FRAKCIONALNU MIKRORASTEGLJIVU TERMOELASTIČNU SREDINU

Arvind Kumar1*, Vikash Ghlawat2, Devinder Singh3**, Khursheed Alam2

1) G.G.S.S.S. Uklana Mandi, Department of Secondary Education, Haryana, INDIA

*email: arvi.math@gmail.com

2) School of Basic Sciences and Research, Sharda Univ., G. Noida, INDIA

**email: despathania@yahoo.com

3) Department of Mathematics, GNDEC Ludhiana, INDIA

 

Izvod

Ova istraživanja se bave termičkim i mehaničkim interakcijama unutar mikrorastegljivog termoelastičnog poluprostora frakcionalnog reda, koji je opterećen kosim mehaničkim silama, koje deluju na graničnoj površini poluprostora. Metode integralne transformacije (Laplasova i Furijeova transformacija) su primenjene za matematičko rešavanje osnovnih jednačina. Matematički izrazi za mehaničke napone, spregnuti tangencijalni napon, mikronapon, kao i za raspodelu temperature su dobijeni numerički. Pojedina partikularna rešenja i specijalni slučajevi su takođe izvedeni u ovom istraživanju.

Ključne reči: mikrorastegljiv termoelastičan, integralna transformacija, frakcionalni red, kose sile, termički naponi

rad u celosti (299 kB)