Vol.22, No.2, 2022, str. 219–226
UDK

PROSTIRANJE TALASA U TERMOVISKOELASTIČNOJ POLUPROVODNIČKOJ SREDINI SA POČETNIM HIDROSTATIČKIM NAPONOM

Heena Sharma1, Sangeeta Kumari1, Praveen Ailawalia2*

1) Department of Mathematics, Chandigarh University, Gharuan, Mohali, Punjab, INDIA

2) Department of Mathematics, Maharishi Markandeshwar (Deemed to be University), Mullana-Ambala, Haryana, INDIA

email: praveen_2117@rediffmail.com

 

Izvod

Cilj predstavljenih istraživanja je u izučavanju prostiranja talasa u termoviskoelastičnoj poluprovodničkoj sredini sa početnim hidrostatičkim naponom. Spregnute talasne jednačine sa veličinama: pomeranje, temperatura i gustina prenosioca su rešene analitički. Dobijeni su rezultati dubine penetracije različitih talasa i predstavljeni grafički u odnosu na frekvenciju kako bi se pokazao uticaj viskoznosti i početnog hidrostatičkog napona. Kao specijalan slučaj, autori diskutuju o deformaciji sredine, izazvana mehaničkom silom duž slobodne površine poluprovodničke sredine sa početnim hidrostatičkim naponom. Komponente pomeranja, mehanički naponi, gustina prenosioca, kao i raspodela temperature u sredini su dobijeni i predstavljeni analitički. Promene ovih veličina su predstavljene i grafički kako bi se pokazali uticaji viskoznosti i početnog hidrostatičkog napona.

Ključne reči: termoviskoelastičnost, hidrostatički početni napon, gustina prenosilaca, prostiranje talasa, dubina penetracije

rad u celosti (672 kB)