Vol.22, No.2, 2022, str. 202209
UDK

PONAŠANJE NAPONA I DEFORMACIJA USLED PUZANJA KOD ČVRSTOG DISKA OD IZOTROPNOG MATERIJALA POD UTICAJEM TEMPERATURE

Naresh Kumar, Pankaj Thakur*

Department of Mathematics, Faculty of Science and Technology, ICFAI University Baddi, Solan, INDIA

*email: pankaj_thakur15@yahoo.co.in

 

Izvod

Predstavljeno je istraživanje ponašanja napona i deformacija usled puzanja kod čvrstog diska od izotropnog materijala pod uticajem temperature, primenom teorije prelaznih napona Seta. Data je diskusija numeričkih dobijenih rezultata, koji su predstavljeni i grafički. Uočava se da je za pojavu tečenja u čvrstom disku od nestišljivog materijala potreban maksimalni radijalni napon u centru diska, u poređenju sa stišljivim materijalom. Osim toga, vrednosti radijalnog, kao i obimskog napona, takođe rastu sa povećanjem ugaone brzine rotacije. Uz uticaj temperature, vrednosti radijalnog i obimskog napona rastu u centru čvrstog diska.

Ključne reči: pomeranje i deformacija, naponi i deformacije usled puzanja, čvrsti disk, uticaj temperature

rad u celosti (560 kB)