Vol.21, No.3, 2021, str. 301–308
UDK

ANALIZA ZTM PARAMETARA: NUMERIČKA SIMULACIJA HDPE PLOČE

Sidahmed Ameur1, Chikh Ould El Bahri2, Abdelkader Djebli2*, Mostefa Bendouba2, Abdelkrim Aid2, Benattou Bouchouicha1

1) University Djillali Liabess of Sidi Bel Abbess, ALGERIA

2) University Mostapha Stambouli of Mascara, ALGERIA

email: djebliabdelkader@yahoo.fr

 

Izvod

Predložen je spregnut termomehanički model konačnih elemenata (MKE). Cilj je da se simulira postupak zavarivanja trenjem sa mešanjem (ZTM) za slučaj polietilenskih materijala velike gustine (HDPE). Studija optimizacije preko potpunog faktorskog dizajna je omogućila da se izdvoje uticaji pojedinačnih parametara zavarivanja. Parametri koji su ovde uzeti u obzir su dva reda veličine: rotaciona brzina, prečnik i pritisak koji ostvaruje alat. Temperature generisane preko različitih kombinacija parametara su analizirane i određena je njihova optimalna kombinacija. Rezultati su pokazali da postoji zavisnost između maksimalne temperature i brzine rotacije. Temperatura generisana u zavarenom spoju suštinski određuje kvalitet zavara i njegovu zateznu čvrstoću. Stoga, ciljna temperatura ispod tačke topljenja HDPE materijala se može postići pravilnim izborom parametara zavarivanja za ZTM postupak.

Ključne reči: zavarivanje trenjem sa mešanjem (ZTM), polietilen, termomehanički, modeliranje MKE, prenos toplote

rad u celosti (773 kB)