Vol.21, No.1, 2021, str. 5358
UDK

STANJE PIJEZOELEKTRIČNOSTI USLED KONCENTRACIJE NAPONA U CILINDRIČNOJ LJUSCI NA BAZI NEKLASIČNE TEORIJE

Le Hung Nguyen1,2, Valery V. Firsanov1

1) Moscow Aviation Institute, National Research University, RUSSIAN FEDERATION

2) Faculty of Aerospace Engineering, Le Quy Don Technical University, Hanoi City, VIETNAM REPUBLIC

email: lehung.mai.906@gmail.com

 

Izvod

U radu je predstavljena koncentracija napona na pijezo¬električnim krajevima cilindrične ljuske. Ljuska je podvrgnuta električnoj potencijalnoj razlici i mehaničkom opterećenju na gornjoj i donjoj površini. Matematički model elektroelastičnog ponašanja se bazira na neklasičnoj teoriji i na principu Lagranža. Odgovarajuće diferencijalne jednačine su redukovane na obične diferencijalne jednačine putem razvoja trigonometrijskim funkcijama za pomeranja i za električni potencijal. Opisano je elektromehaničko stanje pametne cilindrične ljuske kod osnosimetričnog opterećenja sa uklještenjem u osloncu. Prikazani su numerički rezultati uticaja graničnog sloja na lokalnu koncentraciju napona u uklještenim krajevima. Poređenje daje precizno poklapanje dobijenih numeričkih rezultata sa klasičnom teorijom tipa Kirchhoff-Love.

Ključne reči: neklasična teorija, pijezoelektričnost, cilindrična ljuska, elektroelastičnost, granični sloj

rad u celosti (500 kB)