Vol.21, No.1, 2021, str. 4752
UDK

REPARACIJA STAMBENE ZGRADE OŠTEĆENE KOROZIJOM: STUDIJA SLUČAJA U AMANU (MARDŽ - ALHAMAM), JORDAN

Issa Jamal Issa Eleyan, Rakan Ahmad AlAlwan

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Amman Arab University, Amman, JORDAN

email: issaeleyan@yahoo.com , dr.issaeleyan@aau.edu.jo , ralalwan@aau.edu.jo

 

Izvod

Armirane betonske konstrukcije, posebno čelična armatura, obično bivaju oštećeni korozijom i vlagom, i zato predstavljaju problem u svetu, sa ekonomskim i eksploatacionim posledicama. Mnogi problemi, kao što su korozija i vlaga, se mogu izbeći u fazi projektovanja. Ovo se može postići izolacijom ovih konstrukcija. U radu se fokusira na reparaciji postojećih konstrukcija, oštećenih korozijom i vlagom. Razmatra se studija slučaja stambene zgrade u Amanu, Jordan. Izabrana zgrada je stara 10 godina, oštećena je korozijom i vlagom, što se može videti na unutrašnjim i spoljnjim zidovima zgrade, gde su korodirane šipke čelične armature uočene posle uklanjanja betonskog sloja. Cilj rada je u iznalaženju inovativne metode za reparaciju zgrade i u budućem sprečavanju oštećenja spomenutog tipa. Stoga je konstruisan kanal duž oštećene strane zgrade sa dva potporna zida, radi sprečavanja prodiranja vode u strukturne elemente. Inovativna metoda je ispitana upumpavanjem veće količine vode, gde nije primećeno procurivanje. Zaključuje se da je ova metoda vrlo efikasan način za sprečavanje oštećenja od korozije i vlage.

Ključne reči: korozija, vlažni zidovi, čelično ojačanje, armatura, armirani beton, karbonizacija betona, reparacija zgrade

rad u celosti (959 kB)