Vol.21, No.1, 2021, str. 1928
UDK

ELASTOPLASTIČNI PRELAZNI NAPONI U TANKOM ROTIRAJUĆEM ORTOTROPNOM DISKU OD FUNKCIONALNOG MATERIJALA SA EKSPONENCIJALNIM PROMENAMA DEBLJINE I GUSTINE

Kajol Maheshwari, Sanjeev Sharma

Department of Mathematics, Jaypee Institute of Information Technology, Noida, INDIA

email: kajolm.maths@gmail.com 

 

Izvod

Istražen je tanki rotirajući disk od funkcionalnog materijala sa eksponencijalno promenljivom debljinom i gustinom. Teorijom prelaznih napona, čime je olakšano zanemarivanje stanja tečenja, dobijeni su: ugaona brzina, radijalni i obimski naponi pri tečenju i u stanju potpune plastičnosti. Na osnovu numeričke analize i grafičkog predstavljanja ugaone brzine i obimskih napona, za potrebe projektovanja dobija se da je izotropni disk (čelik) od funkcionalnog materijala, sa parametrom nehomogenosti bolji izbor u odnosu na ortotropni disk (topaz ili barit) od funkcionalnog materijala, jer se kod izotropnog diska sa parametrom nehomogenosti javljaju manji obimski naponi u odnosu na ortotropni disk.

Ključne reči: elastičan, plastičan; eksponencijalna promenljiva; debljina, gustina; rotirajući disk od funkcionalnog materijala; ortotropni materijal

rad u celosti (1,22 MB)