Vol.21, No.1, 2021, str. 7–14
UDK

PRIMENA METODE KONAČNIH ELEMENATA U ANALIZI VIBRACIJA CEVOVODA ZA TRANSPORT TEČNOSTI

Mouloud Dahmane1, Samir Zahaf2, Mohamed Benkhettab3, Mawhoub Soubih4, Sid Ahmed Slimane5, Djilali Boutchicha1

1) LMA, Department of Mechanical Engineering, USTO-MB, BP 1055 El Menaour, Oran, ALGERIA

email: dahmanemoul@gmail.com

2) Department of Technology, University of Djilali Bounaama-Khamis Meliana, Ain Defla, ALGERIA

email: samir.zahaf@univ-dbkm.dz

3) Department of Mechanical Engineering, Mostaganem University-Abdelhamid Ibn Badis, ALGERIA

4) Laboratory of Mechanics and Energy, Chlef University Hassiba Benbouali, Chlef, ALGERIA

5) Department of Space Mechanical Research, Satellites Development Centre, Algerian Space Agency, Ibn Rochd, USTO, Oran, ALGERIA

 

Izvod

U radu se date jednačine diskretizuju standardnom metodom konačnih elemenata (MKE), a generalisane za analizu problema slobodnih vibracija obostrano uklještenih cevovoda za transport tečnosti sa nekoliko parametara. Tok strujanja ima oblik zavojnog kretanja, kao i sama konstrukcija cevovoda. Program je razvijen u Matlab. Prednost Matlab pri korišćenju standardnih funkcija je u zadavanju prvih pravilnih modova interakcije sistema sa aspekta fluid-konstrukcija za različite parametre u kompleksnim ravnima. Numerički pristup se zasniva na istraživačkim i analitičkim modelima. Numerički rezultati pokazuju uticaj odnosa mase, dužine, sile pritiska i Vinkler elastične podloge na nestabilne oblasti i opseg statičke nestabilnosti.

Ključne reči: cevovod za transport tečnosti, prirodne frekvencije, elastičnost, MKE, Matlab, nestabilnost

rad u celosti (1,23 MB)