Vol.21, No.1, 2021, str. 108–117
UDK

OSCILATORNA KRETANJA KOD ELEKTROTERMALNE KONVEKCIJE U PSEUDO-PLASTIČNOM VISKOELASTIČNOM NANOFLUIDNOM SLOJU POROZNE SREDINE

Gian C. Rana1*, Poonam Kumari Gautam2, Hemlata Saxena2

1) Department of Mathematics, Govt. College, Hamirpur, Himachal Pradesh, INDIA

email: drgcrana15@gmail.com 

2) Department of Mathematics, Career Point University, Kota, Rajasthan, INDIA

 

Izvod

U radu se istražuje elektrotermalna konvekcija u horizontalnom sloju dielektričnog Maksvelovskog nanofluida koji je zasićen u poroznoj sredini. Model tipa Darsi-Maksvel fluida se primenjuje u opisivanju reološkog ponašanja nanofluida. Primenjeni model nanofluida sadrži uticaje termoforeze i Braunove difuzije. Jednačine kretanja Navije-Stoksa su modifikovane usled prisustva električnog polja naizmenične struje, dodavanjem dielektroforetičke i Kulombove sile. Primenom linearne analize stabilnosti, na bazi teorije perturbacije i jednočlanog metoda Galerkina, izveden je izraz za termički Rejlejev broj za slučajeve stacionarne konvekcije i oscilatornog kretanja. Uticaji Vadazovog broja, Rejlejevog broja naizmeničnog polja, Luisovog broja, modifikovanog koeficijenta difuzivnosti, Rejlejevog broja nanočestice i poroznosti sredine, su diskutovani za slučaj stacionarne i oscilatorne konvekcije.

Ključne reči: nanofluid, elektrotermalna konvekcija, Rejlejev broj, Maksvelov model, porozna sredina

rad u celosti (625 kB)