Vol.20, Special Issue, 2020, pp. S45–S49
UDK

ANALIZA NAPONA PUZANJA U TANKOM ROTIRAJUĆEM DISKU OD PIJEZOELEKTRIČNOG MATERIJALA

R. Sharma1, M. Sahni2

1) Department of Mathematics, SBSR, Sharda University, Knowledge Park II, Greater Noida, INDIA

email: richa.ggit@gmail.com 

2) Department of Mathematics, School of Technology, Pandit Deendayal Petroleum University, Gandhinagar, Gujarat, INDIA

email: manojsahani117@gmail.com

 

Izvod

Pijezoeletrične karakteristike nekih materijala potiču od generisanja elektriciteta kada se mehanički opterete. Postoji više vrsta materijala (prirodni i veštački) koji poseduju pijezoelektrične osobine. Na primer, šećerna trska, kvarc, berlinit, Rošelova so, topaz i kost su prirodni pijezoelektrični materijali, a olovo cirkonat titanat, ili barijum titanat su veštački pijezoelektrični materijali. U radu je navedena diskusija analitičkog rešenja napona puzanja u tankom rotirajućem disku od pijezoelektričnog materijala, koji je opterećen unutrašnjim pritiskom. Naponi puzanja u rotirajućem disku se izračunavaju primenom koncepta Setove teorije prelaznih napona. Nelinearna diferencijalna jednačina, kojom se opisuje ovaj fizički problem, dobijena je smenom rezultujućih relacija u jednačinu ravnoteže. Rešenja nelinearne diferencijalne jednačine sa primenom graničnih uslova daju napone puzanja i pritisak. Diskusija obuhvata rezultate dobijene numerički i predstavljene grafički. Iz matematičkih proračuna i numeričke diskusije, primeću-jemo da naponi puzanja pokazuju značajan porast sa porastom pritiska i ugaone brzine.

Ključne reči: puzanje, pijezoelektrični materijal, naponi, unutrašnji pritisak, rotirajući disk  

rad u celosti (366 kB)