Vol.20, Special Issue, 2020, pp. S38–S44
UDK

PRILOG MATEMATIČKOG MODELIRANJA PROTOKA FLUIDA U OŠTEĆENOM KREČNJAČKOM REZERVOARU PRI STIMULISANOM ISCRPKU NAFTE ISTISKIVANJEM PAROM

V. Thokala, S.S. Pandey, S.K. Govindarajan

Reservoir Simulation Laboratory, Indian Institute of Technology Madras, Chennai, INDIA

email: tvjanny2003@gmail.com  ; pshantanu784@gmail.com  ; gskumar@iitm.ac.in

 

Izvod

Ukupno oko ~2×1012 barela viskozne sirove nafte se nalazi u krečnjačkom rezervoaru. Sirova nafta u oštećenom krečnjačkom rezervoaru (FCR) predstavlja ogroman potencijal koji doprinosi potrebama za naftom u svetu. Tehnika povećanja iscrpka nafte (EOR) kontinualnim istiskivanjem parom se koristi kao tercijalna metoda u eksploataciji nafte iz ovih kompleksnih rezervoara. Matematičko modeliranje ovih rezervoara podrazumeva upotrebu tri jednačine protoka (nafta, voda, i para) i jednu jednačinu toplotnog balansa. U studijama rađenim nedavno, za modeliranje FCR, jednačine protoka se definišu za dva različita pod-domena, za oštećenje i za matricu. Obe ove sastavne celine imaju veliki kontrast poroznosti i permeabilnosti, gde oštećenje-lom ima veliku propusnost, a matrica ima veliki kapacitet za skladištenje ugljovodonika. U radu se izvode jednačine protoka (parcijalna diferencijalne jednačine) za sve faze u dve dimenzije, uključujući i uticaj gravitacije preko zakona Darsija. Uvođenje članova sa pritiskom i zasićenjem u jednačini protoka za paru, naftu i vodu predstavlja izazov za modeliranje istiskivanja nafte parom EOR u FCR. Izvođenje jednačina protoka (nafte, vode i pare) podrazumeva prvo izvođenje jednačine protoka, zatim smenom u zakon Darsija. Nezasićeni rezervoar u ovom slučaju, gde je pritisak u rezervoaru uvek veći od pritiska bubrenja, i stoga je fluid od interesa samo u tečnoj fazi sa odsustvom svake fazne promene pare i tečnosti. Cilj rada je u izvođenju poboljšanog matematičkog modela razmatranjem fundamentalnih parametara rezervoara, odnosno, poroznosti, permeabilnosti i stišljivosti, kao funkcije petrofizičkih parametara vezanih za kontinuum dva sistema. Korelacije primenjene u izvođenju jednačine protoka fluida sadrže posebne jednačine matematički definisane za poroznost i permeabilnost loma i matrice, respektivno. Takođe, poroznost se smatra promenljivim koeficijentom koji se menja sa pritiskom. Ovaj rad će pomoći u efikasnijem modeliranju oštećenih rezervoara, sa lakšim rešavanjem jednačine protoka fluida.

Ključne reči: oštećeni krečnjački rezervoar, parcijalna diferencijalna jednačina, korelacije, poboljšani matematički model, implicitni pritisak i eksplicitno zasićenje (IMPES)

rad u celosti (420 kB)