Vol.20, Special Issue, 2020, pp. S5–S9
UDK:

OTKRIVANJE PRSLINE NA PROBLEMU DINAMIKE POKRETNOG OPTEREĆENJA PRISTUPOM STATISTIČKE KONTROLE PROCESA

S.P. Jena1, D.R. Parhi2, N. Kumar Sarila1, S. Bhavanasi3

1) Vardhaman College of Engineering, Hyderabad, INDIA

2) National Institute of Technology, Rourkela, INDIA

3) Vardhaman College of Engineering, Hyderabad, INDIA

email: shaktipjena@gmail.com

 

Izvod

Rad se zasniva na razvoju metode za otkrivanje grešaka na problemu dinamike pokretnog opterećenja u domenu analize statističkom kontrolom procesa (SPC). Predstavljeni rad ima za cilj iznalaženje verovatnoće postojanja prslina i njihovih lokacija u konstrukciji sa pokretnim opterećenjem. Prema predloženoj analizi, na uklještenu gredu se razmatra pokretno opterećenje. Moguće postojanje i položaj prslina u konstrukciji se nalaze iz proračuna dinamičkog odziva grede sa prslinom. Dinamički odziv konstrukcije se određuje primenom metode Runge-Kuta, uz verifikaciju analizom konačnim elementima (FEA) kao analiza direktnog problema. Prvo je primenjena metoda kontrolnih karata za iznalaženje potencijalnih prslina u analogiji SPC. Novi autoregresioni model (AR), u domenu pristupa statističkog prepoznavanja obrazaca, je implementiran za otkrivanje mogućih lokacija prslina u konstrukciji kao reverzno modeliranje problema. Analiza metodom SPC, reverznim modeliranjem problema, je izvedena supervizornim algoritmom. Dobijeni rezultati numeričkom i FEA metodom se u većoj meri poklapaju sa rezultatima dobijenim metodom SPC.

Ključne reči: prslina, kontrolna karta, AR (autoregresioni) model, SPC (statistička kontrola procesa), lokacija prsline

rad u celosti (358 kB)