Vol.20, No.3, 2020, str. 255262
UDK

KARAKTERIZACIJA MEHANIČKIH OSOBINA I FRAKTOGRAFIJA AL7049-B4C METALNIH KOMPOZITA

Madeva Nagaral1, V. Bharath2, Virupaxi Auradi2

1) Aircraft Research & Design Centre, HAL, Bangalore, Karnataka, INDIA

email: madev.nagaral@gmail.com

2) Department of Mechanical Engineering Siddaganga Institute of Technology, Tumkur, Karnataka, INDIA

 

Izvod

U ovom istraživanju su prikazani mikrostruktura i mehaničke osobine Al7409 legura sa 4 i 8 % uključaka B4C, veličine 80-90 mikrona, koje služe kao ojačanje. Kompoziti sa 4, odnosno 8 % B4C u leguri Al7049 su sintetizovani tehnikom mešanja u tečnom stanju. U okviru ove metode, ojačavajući uključci su predgrejani do temperature 400°C, nakon čega su ubačeni u parovima u vrtlog tečne legure Al7049, kako bi se poboljšalo kvašenje i disperzija. Mikrostruktura je ispitana primenom SEM, EDS i XRD metoda. Mehaničke osobine livene legure Al7049 i kompozita ove legure sa 4 i 8 % B4C su određene prema ASTM standardima. Karakterizacija mikrostrukture primenom SEM i EDS metoda je potvrdila prisustvo i raspodelu mikročestica B4C u matrici legure Al7049. Prisustvo B4C faze je potvrđeno XRD difraktogramima. Tvrdoća, zatezna i pritisna čvrstoća, kao i granica tečenja legure Al7049 su poboljšani ubacivanjem 4 i 8 % B4C mikročestica. Osim toga, duktilnost legure Al7049 je smanjena u prisustvu ovih mikročestica. Fraktografija je analizirana na ispitanim uzorcima kako bi se identifikovali mehanizmi loma.

Ključne reči: legura Al7049, uključci B4C, mikrostruktura, zatezna čvrstoća, fraktografija  

rad u celosti (982 kB)