Vol.20, No.3, 2020, str. 319–327
UDK

STUDIJA O VIBRACIJAMA NASTALIM USLED PROTOKA U CEVOVODIMA POD RAZLIČITIM PARAMETRIMA SA NUMERIČKIM ASPEKTOM

Dahmane M.1, S. Zahaf2, M. Benkhettab3, M. Soubih4, S.A. Slimane5, D. Boutchicha1

1) LMA, Depart. of Mechanical Engineering, USTO-MB, BP 1055 El Menaour, Oran, ALGERIA

2) Depart. of Technol., University of Djilali Bounaama-Khamis Meliana, Ain Defla, ALGERIA

email: manojsahani117@gmail.com ; mehtaparths@gmail.com

3) Depart. of Mechanical Engineering, Mostaganem University-Abdelhamid Ibn Badis, ALGERIA

4) Laboratory of Mechanics and Energy, Chlef University Hassiba Benbouali, Chlef, ALGERIA

5) Depart. of Space Mech. Res., Satellites Devel. Centre, Algerian Space Agency, Oran, ALGERIA

 

Izvod

U ovom radu prirodne frekvencije cevovoda za transport tečnosti i kritične brzine dobijene su standardnom metodom konačnih elemenata (MKE). Korišćen je tip snopa konačnih elemenata s dva stepena slobode po čvoru. Prirodne frekvencije ovog sistema izračunavaju se pomoću programa razvijenog u MATLAB-u. Rezultati se upoređuju s onima predviđenim metodom diferencijalne transformacije (MDT) i sa ostalim rezultatima navedenim u literaturi, gde je proučavano nekoliko primera za cevi sa različitim graničnim uslovima: zakovane i zakovane-uklještene. Utvrđen je uticaj fizičkih i geometrijskih parametara odgovarajućih frekvencija i kritične brzine protoka cevovoda za transport tečnosti u cilju proučavanja i analize koncepta nestabilnosti.

Ključne reči: cevovod za transport tečnosti, temelj, MKE, Matlab, nestabilnost

rad u celosti (1,06 MB)