Vol.20, No.2, 2020, str. 113121
UDK

MODELIRANJE ELASTOPLASTIČNE DEFORMACIJE TRANSVERZALNOG IZOTROPNOG ROTIRAJUĆEG DISKA PROMENLJIVE GUSTINE SA OSOVINOM POD UTICAJEM RADIJALNOG GRADIJENTA TEMPERATURE

A.G. Temesgen1, S.B. Singh1, Pankaj Thakur2

1) Depart. of Mathematics, Punjabi University, Patiala, India

2) Department of Mathematics, ICFAI University, Himachal Pradesh, India

email: pankaj_thakur15@yahoo.co.in

 

Izvod

U radu je primenom teorije prelaznih napona Seta i teorije mera generalisanih deformacija istražena elasto-plastična deformacija transverzalnog izotropnog rotirajućeg diska, promenljive gustine, sa osovinom, koji je optere-ćen gradijentom temperature. Rešavanje problema u klasičnoj teoriji plastičnosti zahteva empirijsku pretpostavku kao što je kriterijum tečenja. Ovo je posledica primene direktnih mera deformacije, kojima se zanemaruje nelinearna prelazna oblast, u kojoj se javlja tečenje, kao i činjenice da plastične deformacije nisu pravolinijske. Teorija prelaznih napona Seta ne zahteva ad-hoc pretpostavke, kao što su kriterijum tečenja, uslov nestišljivosti, infinitezimalne deformacije i zakone puzanja. Stoga su generalisana mera deformacija i teorija prelaznih napona opšte metode za rešavanje problema, preko kojih se ostvaruju pretpostavke klasične teorije. Kombinovani uticaji gustine, temperature i ugaone brzine su predstavljeni numerički i grafički. Uočava se pojava tečenja na spoljnjoj površini diska od transverzalnog izotropnog materijala, međutim, kod diska od izotropnog materijala, tečenje se javlja na unutrašnjoj površini diska, pri povećanju gustine rotirajućeg diska u pravcu od spoljne ka unutrašnjoj površini, sa porastom temperature i ugaone brzine. Pomeranja kod izotropnog rotirajućeg diska su veća u odnosu na transverzalni izotropni disk.

Ključne reči: elastoplastičnost, rotirajući disk, transverzalno izotropno, naponi, pomeranje i deformacije, gradijent temperature

rad u celosti (854 kB)