Vol.20, No.2, 2020, str. 173–175
UDK

ISPITIVANJE POPREČNIM ZATEZANJEM SPOJEVA TAČKASTO ZAVARENIH TRENJEM SA MEŠANJEM

Lebbal Habib, Hammami Azzeddine, Boukhris Lahouari

Department of Mechanical Engineering, University of Science and Technology Mohamed Boudiaf, Oran, Algeria lebbalh@yahoo.com

Izvod

U postupku tačkastog zavarivanja trenjem sa mešanjem, pojedinačni tačkasti šavovi formiraju se pritiskivanjem rotirajućeg alata velikom silom na gornju površinu dva lima u preklopnom spoju. Toplota usled trenja i veliki pritisak izazivaju tečenje u radnom materijalu, tako da vrh alata (trn) prodire u oblast spoja, između dva lima uz mešanje oksidnog sloja. Trn alata prodire u materijal sve dok se ne ostvari dodir ramena sa površinom gornjeg lima. Preko ramena se prenosi veliki pritisak kovanjem čime se metalurški ostvaruje veza komponenata bez topljenja. Posle kratkog zastoja na kraju zavarivanja, alat se povlači sa komada i tako se ponavlja formiranje tačkastog spoja na skoro svakih 5 sekundi. U radu je obavljeno ispitivanje zatezanjem, a dobijeni rezultati pokazuju da broj obrtaja alata kao i rastojanje između susednih šavova zajedno utiču na postupak tačkastog zavarivanja trenjem sa mešanjem.

Ključne reči: tačkasto zavarivanje trenjem sa mešanjem (FSSW), broj obrtaja alata, korak tačkastih šavova, dužina preklopa

rad u celosti (458 kB)