Vol.20, No.1, 2020, str. 5155
UDK

OPTIMIZACIJA PARAMETARA ŽILAVOSTI LOMA Al6061-GRAFITNIH KOMPOZITA

V. Dhummansure1, A.A. Kalyanrao1, S. Doddamani2

1) Department of Mechanical Engineering, Sinhgad Academy of Engineering, Pune, Maharashtra, INDIA

email: ambad.amol@gmail.com

2) Department of Mechanical Engineering, Jain Institute of Technology, Davangere, Karnataka, INDIA

email: saleemsabdoddamani@gmail.com

 

Izvod

U radu su prikazana istraživanja usmerena na žilavost loma i uticaj procesnih parametara na Al6061-grafitne čestične kompozite. Ispitivani kompozitni materijal sastavljen je od matrice Al6061, a za ojačanje je korišćen grafit od 6, 9, i 12 tež.%. Cilj rada je i postupak optimizacije parametara žilavosti loma: sastav kompozitnog materijala, odnosi a/W, kao i debljina epruvete, primenom Taguči metode na spomenuti kompozitni materijal. Takođe je istražen uticaj procesnih parametara primenom metode analize varijanse. Metoda analize varijanse (ANOVA) pokazuje da sastav materijala ima veći uticaj na žilavost loma materijala, a istovremeno se pokazuje da je od manjeg uticaja debljina epruvete.

Ključne reči: Al-6061-grafitni kompoziti, žilavost loma, Taguči metoda, CT epruvete  

rad u celosti (328 kB)