Vol.19, No.3, 2019, str. 151–156
UDK:

KARAKTERIZACIJA MATERIJALA ROTIRAJUĆEG DISKA OPTEREĆENOG TEMPERATURNIM GRADIJENTOM PRIMENOM TEORIJE PRELAZNIH NAPONA SETA

Monika Sethi1, Pankaj Thakur1, H.P. Singh2

1) Department of Mathematics, Faculty of Science and Technol., ICFAI Univ. Baddi, Solan, INDIA

email: pankaj_thakur15@yahoo.co.in

2) Faculty of Science and Technology, ICFAI University, Baddi, Solan, INDIA

Izvod

Cilj ovog rada je prezentacija studije karakterizacije materijala rotirajućeg diska koji je opterećen temperaturskim gradijentom, primenom teorije prelaznih napona Seta. Uočeno je da se kod diska, izrađenog od materijala: zasićena glina, bakar ili liveno gvožđe, javlja tečenje na spoljnjoj površini pri većoj ugaonoj brzini rotacije u poređenju sa diskom od gume, a pri ravnomernoj raspodeli temperature; dok se kod diska od gline, bakra, livenog gvožđa ili čak i od gume, javlja tečenje pri manjoj ugaonoj brzini rotacije u poređenju sa rotirajućim diskom na sobnoj temperaturi. Uvođenjem porasta temperature, radijalni- kao i obimski napon, opadaju sa povećanjem temperature pri elastoplastičnom ponašanju materijala, dok je obrnut slučaj kod plastičnog ponašanja.

Ključne reči: izotropna struktura, pomeranje, koncentracija napona, infinitezimalna deformacija, disk

rad u celosti (662 kB)