Vol.19, No.2, 2019, str. 115–120
UDK  624.074.43:539.3

LEBESGOVA DEFORMACIJA U ELASTOPLASTIČNOJ LJUSCI

Pankaj Thakur1, Monika Sethi1

1)Department of Mathematics, ICFAI University Himachal Pradesh, India pankaj_thakur15@yahoo.co.in

Izvod

Cilj ovog rada je predstavljanje rezultata merenja Lebesgove deformacije u elastoplastičnoj ljusci. Problem se bavi sfernom ljuskom opterećenom spoljašnjim i unutrašnjim pritiskom. Rezultati su slični kao i u slučaju uslova tečenja po Treski i Hulsurkaru, kada su vrednosti Lebesgove deformacije L(1) = 0.5 i L(1) = 1.

Ključne reči: elastičnost, plastičnost, prelaz, ljuska, Lebesgova deformacija

rad u celosti (360 KB)