Vol.19, No.2, 2019, str. 86–93
UDK 537.311.35:519.87

ELEKTROHIDRODINAMIČKA TERMIČKA NESTABILNOST SLOJA POROZNE SREDINE KOJI JE ZASIĆEN VALTERS (MODEL B) ELASTOVISKOZNIM NANOFLUIDOM

Gian C. Rana1*, Hemlata Saxena2, Poonam Kumari Gautam3

1Department of Mathematics, NSCBM Govt. College, Hamirpur, Himachal Pradesh, India drgcrana15@gmail.com

2,3Department of Mathematics, Career Point University, Kota, Rajasthan, India

Izvod

U radu je istražen uticaj vertikalnog električnog polja naizmenične struje na elektrohidrodinamičku termičku nestabilnost u horizontalnom sloju elastoviskoznog nanofluida zasićenog poroznom sredinom stimulisanom dielektroforeznom silom, usled promene dielektrične konstante sa temperaturom. Primenjen je Valters (model B) elastoviskozni model fluida za opisivanje reološkog ponašanja nanofluida, a Darsi model za poroznu sredinu. Model nanofluida sadrži efekte termoforeze i Braunove difuzije. Pretpostavlja se da je fluks nanočestica jednak nuli na granicama. Urađena je analiza linearne stabilnosti na bazi teorije perturbacije i analiza normalnog moda. Rezultujući problem sopstvenih vrednosti je rešen analitički i numerički za izotermalne slobodne-slobodne granice primenom metode Galerkina. U slučaju stacionarne konvekcije, uočava se da se Valters (model B) elastoviskozni nanofluid ponaša kao običan nanofluid. Oscilatorna konvekcija ne postoji u uslovima realističnih granica.

Ključne reči: nanofluid, električno polje naizmenične struje, Rejlejev broj, Valters (model B), elektrohidrodinamika

rad u celosti (521 kB)