Vol.19, No.2, 2019, str. 79–85
UDK  62-988:539.3

DVODIMENZIONALNI MEHANIČKI NAPONI ZA CILINDAR POD PRITISKOM OD FUNKCIONALNOG KOMPOZITNOG MATERIJALA

Sandeep Kumar Paul1, Manoj Sahni2

1,2)Department of Mathematics, PDPU, Gandhinagar, India, sandeeppaulkumar@gmail.com, manojsahani117@gmail.com

Izvod

U prvim godinama razvoja funkcionalnih kompozitnih materijala, njihova primena je bila ograničena na materijale za rad na povišenim temperaturama. Tokom vremena se primena proširila na mnoge druge oblasti i inženjerske konstrukcije. Kod funkcionalnih kompozitnih materijala osobine se menjaju duž površine materijala. Problemi jednodimenzionalnog slučaja se rešavaju za prstenasti disk, cilindre i ploče, ali je redak pokušaj u slučaju dvodimenzionalnih problema. U radu smo razvili rešenja za dvodimenzionalni cilindar pod pritiskom od funkcionalnog kompozitnog materijala sa nelinearnom varijacijom Jungovog modula u radijalnom pravcu, a obuhvaćena je i numerička analiza.

Ključne reči: cilindar, pritisak, funkcionalni kompozitni materijal, naponi, Jungov modul elastičnosti

rad u celosti (544 kB)