Vol.19, No.1, 2019, str. 45–49
UDK  66.018.9:539.319

NUMERIČKA I EKSPERIMENTALNA ANALIZA NAPONSKOG STANJA VIŠESLOJNIH KOMPOZITNIH STRUKTURA POD DEJSTVOM MEHANIČKOG I HIDROTERMIČKOG OPTEREĆENJA

Stevan Maksimović1, Mirko Maksimović2, Katarina Maksimović3, Ivana Vasović4, Dragi Stamenković5

1)Military Technical Institute, Belgrade, Serbia s.maksimovic@mts.rs

2)PUC Belgrade Waterworks and Sewerage, Belgrade, Serbia

3)City of Belgrade Administration, Belgrade, Serbia

4)Lola Institute, Belgrade, Serbia

5)IDS GmbH, Oberhausen, Germany

Izvod

Pažnja u radu je usmerena na analize naponskog stanja i čvrstoće višeslojnih kompozitnih struktura pod dejstvom mehaničkih i termomehaničkih opterećenja. Ovo istraživanje se odvijalo u okviru teorije višeslojnih ploča i ljuski. Za analize naponskih stanja korišćen je metod konačnih elemenata (MKE). Drugi aspekt ovog rada odnosi se na promene mehaničkih i termičkih karakteristika višeslojnih vlaknima ojačanih CFC kompozitnih materijala zbog uticaja temperature i vlage. Primenjeni metod konačnih elemenata, proračunski i eksperimentalni rezultati daju opštu procedure za analizu naponskog stanja višeslojnih kompozitnih struktura pod dejstvom mehaničkog i hidrotermičkog opterećenja. Mehaničke i termičke karakteristike su dobijene eksperimentalno. Numerička simulacija primenom MKE koristi klasičnu jednačinu difuzije Fikovog tipa i teoriju difuzije vlažnosti radi uzimanja u obzir hidrotermičko ponašanje materijala. Numerički i eksperimentalni rezultati pokazuju veoma važan hidrotermički uticaj na naponsko stanje i čvrstoću višeslojnih kompozitnih struktura.

Ključne reči: višeslojni kompozitni materijali, mehaničke karakteristike, hidrotermički efekti, konačni elementi

rad u celosti (445 KB)