Vol.18, No.3, 2018, str. 207–214
UDK  66.018.9:539.376

MODELIRANJE PUZANJA KOD TRANSVERZALNOG IZOTROPNOG ROTIRAJUĆEG DISKA SA PARAMETRIMA OPTEREĆENJA I GUSTINE

Pankaj Thakur*, Monika Sethi

Depart. of Math., Faculty of Science and Technol., ICFAI Univ. Baddi,, Solan, India *email: pankaj_thakur15@yahoo.co.in

Izvod

U radu je predstavljena studija modeliranja oštećenja puzanjem kod diska od transverzalnog izotropnog materijala, sa promenljivom gustinom i mehaničkim opterećenjem, primenom Setove teorije prelaznih napona. Ovde se ne pretpostavljaju niti kriterijum tečenja, niti odgovarajući zakon tečenja. Dobijeni rezultati se mogu primeniti na transverzalno izotropne i na izotropne materijale. Ako se primeni dopunski uslov nestišljivosti, tada se izraz za napone odnosi na napone koji potiču iz uslova Treska tečenja. Uočeno je da je disk od transverzalno izotropnog materijala sa različitim mehaničkim opterećenjem, sa gustinom koja radijalno opada, na strani sigurnosti u projektovanju, u poređenju sa diskom od izotropnog materijala.

Ključne reči: modeliranje napona puzanja, brzina deformacije, ugaona brzina, opterećenje, disk

rad u celosti (627 KB)