Vol.18, No.2, 2018, str. 128–134
UDK  539.319

TAČNO REŠENJE PROBLEMA ROTIRAJUĆEG DISKA SA OSOVINOM PROMENLJIVE GUSTINE I DEBLJINE PRI ELASTOPLASTIČNIM NAPONIMA

Pankaj Thakur1, Monika Sethi1, Shivdev Shahi2, Satya Bir Singh2, Fadugba Sunday Emmanuel3

1)Depart. of Mathematics, Faculty of Science and Techn., ICFAI University Baddi, Solan, India pankaj_thakur15@yahoo.co.in

2)Department of Mathematics, Punjabi University, Patiala, Punjab, India

3)Department of Mathematics, Faculty of Science, Ekiti State University, Ado Ekiti, Nigeria

Izvod

Cilj rada je predstavljanje elastoplastičnog naponskog stanja u rotirajućem disku sa osovinom, datog profila debljine i gustine, primenom teorije prelaznih napona Seta. Uočeno je da rotirajući disk proizveden od stišljivog materijala sa uključkom zahteva veću ugaonu brzinu za pojavu tečenja na unutrašnjim površinama, u poređenju sa diskom od nestišljivog materijala. Potrebna je i veća ugaona brzina za pojavu tečenja pri porastu odnosa poluprečnika. Parametri debljine i gustine smanjuju veličinu ugaone brzine na unutrašnjoj površini rotirajućeg diska i kod stišljivih i nestišljivih materijala. Model predstavljen u radu se koristi kod mehaničkih i električnih uređaja. Ovi uređaji imaju izrazit značaj u praktičnim inženjerskim primenama, na pr. kod parnih i gasnih turbina, turbogeneratora, zamajca u SUS motorima, mlaznim i klipnim motorima, centrifugalnim kompresorima i disk kočnicama.

Ključne reči: disk, uključak, naponi, pomeranje, gustina, debljina

rad u celosti (448 kB)