Vol.18, No.1, 2018, str. 70–76
UDK  66.018.9:539.218

RASLOJAVANJE KOD VIŠESLOJNIH FUNKCIONALNIH KOMPOZITNIH NOSAČA –ANALITIČKA STUDIJA SA PRIMENOM RELACIJE RAMBERG-OSGOOD

Victor Iliev Rizov

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Department of Technical Mechanics, Sofia, Bulgaria, v_rizov_fhe@uacg.bg

Izvod

Rad je fokusiran na analizi loma raslojavanjem kod konstrukcije od višeslojnog nosača - konzole od funkcionalnog kompozitnog materijala, koja pokazuje nelinearno mehaničko ponašanje materijala, primenom relacije Ramberg-Osgood. Pretpostavlja se da je svaki sloj materijala funkcionalni kompozit u pravcu debljine i u pravcu dužine. Razmatrani nosač je izrađen od lepljenih horizontalnih slojeva koji imaju različite debljine i osobine materijala. Broj slojeva je proizvoljan. Prslina raslojavanja je proizvoljno locirana između slojeva. Jednačine sa stepenom funkcijom su primenjene za opisivanje kontinualne promene modula elastičnosti u svakom sloju. Nelinearno rešenje za brzinu oslobađanja energije deformacije je dobijeno analizom balansa energije. Rešenje je takođe provereno dobijanjem brzine oslobađanja energije razmatranjem komplementarne energije deformacije. Razjašnjeni su uticaji osobina materijala u smislu gradijenata po debljini i dužini, lokaciji prsline duž visine nosača, nelinearnosti materijala i od dužine prsline na ponašanje loma raslojavanjem.

Ključne reči: višeslojni nosač, funkcionalni kompozitni materijal, raslojavanje, nelinearnost materijala, analitički pristup

rad u celosti (824 KB)