Vol.18, No.2, 2018, str. 89–97
UDK:

PUZANJE PRI UVIJANJU CILINDRIČNIH DEBELOZIDIH POSUDA PRI UNUTRAŠNJEM I SPOLJNOM PRITISKU

Sanjeev Sharma1, Sanehlata Yadav1, Richa Sharma2

1) Department of Mathematics, Jaypee Institute of Information Technology, Noida, India email: sanjiit12@rediffmail.com

2) Department of Mathematics, SBSR, Sharda University, Greater Noida, India

Izvod

U radu je prikazano dobijanje rešenja zatvorenog oblika za puzanje izotropnog cilindra od funkcionalnog kompozitnog materijala, opterećenog na uvijanje pod dejstvom unutrašnjeg i spoljnog pritiska. Setova teorija prelaznih napona sa konceptom generalisanih mera deformacija je primenjena u proučavanju puzanja cilindra. Razmatrano je promenljivo stišljivo stanje materijala cilindra u radijalnom pravcu. Naponi puzanja kod različitih veličina parametara stišljivosti i mera deformacija su predstavljeni u funkciji odnosa poluprečnika, sa fiksnim uglom uvijanja pri dejstvu unutrašnjeg i spoljnog pritiska. Diskutovani su uticaji stišljivosti, pritiska i torzije na napone puzanja. Prema analizama, utvrđeno je da je cilindar od funkcionalnog kompozitnog materijala bolja varijanta u projektovanju u poređenju sa homogenim cilindrom. Ovo se objašnjava većim naponima smicanja prisutnim kod cilindra od funkcionalnog kompozita u poređenju sa homogenim cilindrom.

Ključne reči: puzanje, uvijanje, merenje deformacija, funkcionalni kompozitni materijali, pritisak

rad u celosti (803 kB)