Vol.17, No.3, 2017, str. 183–186
UDK  66.018.9:539.376

NAPONI USLED PUZANJA U KRUŽNOM CILINDRU OPTEREĆENIM NA TORZIJU

Pankaj Thakur

Depart. of Mathematics, ICFAI University, Baddi Solan, Himachal Pradesh, India pankaj_thakur15@yahoo.co.in

Izvod

Naponi izazvani puzanjem su proračunati za kružni cilindar opterećen torzijom primenom Setove teorije prelaznih napona. Setova teorija prelaznih napona se primenjuje kod problema parametra promenljive debljine tankozidog rotirajućeg diska primenom konačne deformacije. U ovom slučaju se ne pretpostavlja niti kriterijum tečenja, a ni odgovarajući zakon tečenja. Dobijeni rezultati su primenljivi na stišljive materijale. Ako se uvede dodatni uslov nestišljivosti, izrazi za napon tada odgovaraju onima koji slede iz kriterijuma tečenja Treska. Uočeno je da je maksimalni smičući napon cilindra opterećenog na uvijanje veći za stišljive materijale u odnosu na nestišljive.

Ključne reči: naponi puzanja, cilindar, torzija, smičući naponi, stišljivost

rad u celosti (769 kB)